Finansiel ordbog

OpslagsordOrdforklaring
144-A transactionSe Rule 144 A.
ABAForkortelse af American Bankers Association.
ABBForkortelse af annual bond basis.
ABSForkortelse af asset-backed security.
accelerated bookbuildingUdbud uden prospekt af en aktie, der i forvejen handles på et velfungerende marked, typisk en børsnoteret aktie. Udbudsmaterialet består oftest alene af en Equiry Research. Aktieudbuddet kan omfatte såvel nye som eksisterende aktier. Dog skal andelen af nye aktier som hovedregel udgøre mindre end 10% af selskabets aktiekapital. Udbuddet er rettet mod udvalgte institutionelle investorer. Udbudsperioden er kort, typisk én eller få dage. Kursfastsættelse sker efter udbudsperiodens afslutning. Se også bookbuilding.
accrued interestVedhængende rente, dvs. den del af renten der er påløbet et rentebærende værdipapir siden udstedelsen eller den foregående kupondato og frem til valørdato. Køberen af et værdipapir betaler den noterede kurs plus vedhængende rente. Vedhængende rente er en kompensation fra køber til sælger, fordi køber får hele rentebetalingen på terminsdagen. Se ex coupon.
acquisitionsSe mergers and acquisitions.
ADBForkortelse af Asian Development Bank.
add-on rateDen rentesats, som kommer til udbetaling på et rentebærende værdipapir. Dette står i modsætning til udbyttet på et værdipapir udstedt på discount basis. Se også discount rate.
ADRForkortelse af American depositary receipt.
til top
ADSForkortelse af American depositary share
AFBDForkortelse af Association of Futures Brokers and Dealers. Fusionerede med Securities Association i 1991 til SFA. Se også SRO.
AfDBForkortelse af African Development Bank.
African Development BankDen Afrikanske udviklingsbank, der blev oprettet i 1964, yder lån på lempelige vilkår til de afrikanske medlemslande med henblik på at fremme økonomisk og social udvikling. AfDB har både afrikanske lande og en række industrialiserede nationer, herunder Danmark, som medlemmer.
after tax real rate of returnRealrenten efter skat, dvs. forrentning efter skat og med fradrag af inflationsraten.
aftermarketHandel med et værdipapir i perioden efter et udbud af det pågældende værdipapir er afsluttet. Kaldes også secondary market.
agencyBetegnelse for finansielle institutioner i USA, der enten er egentlige statsinstitutioner, eller hvis virksomhed er garanteret af den amerikanske forbundsregering. De mest kendte er GNMA, FNMA, FHLMC og SLMA.
agency bankEn organisationsform, som ofte anvendes af udenlandske banker for at komme ind på det amerikanske marked. En agency bank kan hverken modtage indlån eller yde lån i eget navn, men kun optræde som befuldmægtiget for moderbanken, som derfor hæfter. Udtrykket bruges ofte om udenlandske banker, der er repræsenteret i landet, samt om deres filialer.
agentEt selskab/en person, som udfører ordrer for eller på anden måde handler på en andens (fuldmagtsgiverens) vegne, og som er underlagt dennes kontrol og godkendelse. Den befuldmægtigede vil ofte modtage et vederlag eller en provision.
agent bank1) I forbindelse med variabelt forrentede værdipapirer er agent bank i overensstemmelse med låneaftalens bestemmelser herom ansvarlig for beregning og fastsættelse af renten for hver enkelt renteperiode.
2) I forbindelse med Euro note og CD programmer, hvorunder der løbende udstedes korte papirer, forestår agent bank i reglen også, men ikke altid, den praktiske del af udstedelsen af papirerne og håndteringen af de løbende betalinger som paying agent.
til top
agreement among managersAftalegrundlag mellem de deltagende managers i forbindelse med værdipapirudbud (vedtagelse af almindelige betingelser på Euro bonds).
AIBDForkortelse af Association of International Bond Dealers. Har skiftet navn til International Securities Markets Association.
all-in costDen effektive lånerente, beregnet inklusive de totale, direkte og indirekte omkostninger.
allocationDen mængde værdipapirer, som den enkelte manager på grundlag af sin ordrebog får tildelt af lead manager. Tildelingen sker på baggrund af en opgørelse og evt. reduktion af de udbudte værdipapirer i forbindelse med et udbud af eksisterende og/eller nyudstedte værdipapirer. Se allotment.
allotmentDen mængde værdipapirer, som den enkelte manager får tildelt af lead manager i forbindelse med et udbud af nyudstedte værdipapirer.
alphaMål for risikojusteret afkast. Volatiliteten (se volatility) på et bestemt værdipapir; sammenholdt med volatiliteten på hele markedet. Benyttes også som et nøgletal i CAPM-modellen.
Alpha er også kendt som det såkaldte Jensen Index.
American Bankers AssociationDen amerikanske bankforening. Forkortes ABA.
American depositary receiptAmerikansk depotbevis. Omsætteligt fondsaktiv, der repræsenterer ejendomsret til værdipapirer deponeret hos en amerikansk bank. Dette bevis gør det muligt at handle værdipapirer på amerikanske vilkår (prissætning og udbetalinger i USD samt amerikansk afviklingspraksis), uden at vilkår for det underliggende papir - betinget af forhold på dettes hjemmemarked - skal tilpasses amerikanske forhold. Beviset udstedes af den amerikanske depotbank (DTC) med eller uden ret for indehaveren til ombytning med underliggende værdipapirer eller dele heraf (se American depositary share) enten i form af fysiske papirer eller registrering hos DTC. Se også European depositary receipt.
American depositary shareAmerikansk depotaktie. Forkortes ADS. Handelsenhed for værdipapirer eller dele heraf, der i beløbsstørrelse desuden kan tilpasses amerikansk markedskutyme (f.eks. 1 ADS = 1/3 aktie). Udstedes i form af ADRs, idet én ADR kan repræsentere et vilkårligt antal ADS, og kun begrænses af mængden af aktier i det underliggende depot. Typisk børsnoteres ADS uden samtidig notering af det underliggende værdipapir eller ADR.
American optionAmerikansk option. Se option.
til top
American Stock ExchangeDen næststørste børs i USA efter New York Stock Exchange. Ud over aktier handles derivatives, bl.a options baseret på aktieindeks. Forkortes AMEX.
AMEXForkortelse af American Stock Exchange.
amortisation 1) Tilbagebetaling af lån.
2) Afskrivning på immaterielle aktiver.
amortised book valueSe book value.
amortising swapEn swap, hvor hovedstolen mindskes i overensstemmelse med et forud fastsat forløb (tilbagebetalingsprofil).
annual bond basisKonvention ved beregning af effektiv rente på obligationer. Der anvendes et år bestående af 360 dage (12 måneder à 30 dage), og renten beregnes som en årlig rente. Se også annualise.
annual value addedDen værdi, som et forretningsområde/selskab skaber i et givet år. Defineres som den risikojusterede indtjening fratrukket en egenkapitalomkostning, der fastsættes som en procent af den økonomiske kapital. Egenkapitalomkostningen svarer til aktiemarkedets anslåede indtjeningskrav til forretningsområdet/selskabet.
annualiseOmregning af afkast så det udtrykkes på helårsbasis. Termen er særlig udbredt i USA, hvor afkastet normalt anføres på halvårsbasis.
APTForkortelse af arbitrage pricing theory.
arbitrageSnævert defineret betyder det at købe noget, hvor det er billigt, og sælge hvor det er dyrt og dermed udnytte en uligevægt på et marked eller markeder imellem. Se også foreign exchange.
til top
arbitrage pricing theoryEn model, der forklarer sammenhængen mellem forventet afkast og risiko ud fra flere faktorer end CAPM-modellen.
Modellen er udviklet af Stephen Ross i 1976 som et alternativ til CAPM-modellen.
arrears reset swapPå det ene ben (advance) betales der 3 eller 6 måneders variabel rente fastsat efter advance reset princippet (som i en plain vanilla swap). På det andet ben (arrears) betales der 3 eller 6 måneders variabel rente fastsat 0-2 dage før terminens udløb efter det såkaldte arrears reset princip. Kaldes også arrears swap.
Asian Development BankDen Asiatiske Udviklingsbank, der blev oprettet i 1965, yder lån på lempelige vilkår til de asiatiske medlemslande med henblik på at fremme økonomisk og social udvikling. ADB har både asiatiske lande og en række industrialiserede nationer, herunder Danmark, som medlemmer.
Asian tailEn option, hvis afviklingsværdi er baseret på forskellen mellem aftalekursen og den gennemsnitlige kurs på det underliggende værdipapir eller den underliggende valuta på bestemte dage af optionens løbetid eller i en periode, der begynder på en bestemt startdato og ender ved optionens udløb.
ask priceDen kurs, hvortil værdipapirer udbydes. Se offer price.
asset-backed securityEn fordring udstedt på baggrund af næsten hvilke som helst aktiver (billån, kreditkort m.v.) med periodiske betalinger, der har en nogenlunde forudsigelig tilbagebetalingsprofil. Aktiverne ejes af udsteder og placeres (normalt) hos en trustee. Forkortes ABS.
asset/liability managementPorteføljestyringsmetode, der anvendes af finansielle institutioner, og som går ud på at betragte alle lån og investeringer under ét som en enkelt portefølje (portfolio) for herigennem at maksimere det samlede afkast.
asset swapEn swap knyttet til konkrete aktiver, hvorved investor omlægger de pågældende aktivers rentesats og/eller valuta. Se også synthetic asset.
assignmentOverdragelse af fordring. Juridisk term for overdragelse af ejerskabet til et værdipapir. Se også novation.
at-the-money optionEn option, hvor den faktiske markedskurs er lig optionens exercise price. Se også out-of-the-money option og in-the-money option.
til top
AVAForkortelse af annual value added.
avalKaution/garanti. Anvendes i f. med veksler, hvor f.eks. en bank underskriver som kautionist/garant på vekslen.
average lifeDen vægtede gennemsnitlige løbetid for hovedstolens tilbagebetaling. Kaldes også weighted-average life (WAL). Se også duration.
OpslagsordOrdforklaring
BAForkortelse af banker’s acceptance.
back bondEuro bond, der udstedes i forbindelse med udnyttelsen af en warrant. Kaldes også for virgin bond.
back-end underwritingEn form for garanti (underwriting), der først træder i kraft efter udbudsperiodens afslutning.
back stop facilitySe standby facility.
back-to-back loanEn særlig lånekonstruktion hvor to parter i to forskellige lande yder hinanden et lån af samme størrelse og med samme løbetid, amortisering og rentebetalingsprofil, men i deres respektive hjemlandes valutaer. Betalingsstrømmen svarer således til en serie spot og forward transaktioner. Denne lånekonstruktion er forløberen for en currency swap, der har en lignende struktur, bortset fra at swaps i reglen optræder som off-balance-sheet items.
baisseShort position i valuta eller værdipapir.
baisse spreadSe bear spread.
balloon loanBetegnelse for et lån med et meget stort afdrag, som forfalder ved lånets udløb. Se også bullet loan.
bank discount rateAfkastgrundlag, hvorpå kortfristede, ikke-rentebærende pengemarkedspapirer noteres. For at det kan sammenlignes med afkastet på et rentebærende værdipapir, må det omregnes til equivalent bond yield.
Bank for International SettlementsDen internationale clearing bank i Basel, der fungerer som en centralbankernes centralbank, blev oprettet i 1930 for at fremme samarbejdet mellem centralbankerne og formidle internationale betalinger landene imellem. Forkortes BIS.
til top
bank lineKreditmaksimum, som en bank har bevilget en kunde, uden at denne er forpligtet til at udnytte kreditten.
Bank of EnglandDen engelske centralbank.
bank to bank financingEn kreditfacilitet, hvor en bank stiller finansiering til rådighed for en anden bank. Finansieringen benyttes ofte til videreudlån til en importør, som benytter lånet til at betale for en leverance af eksempelvis et kapitalgode.
banker’s acceptanceOmsættelig veksel i USD, som er accepteret af en bank eller et investeringsselskab, der garanterer for betaling. Forkortes BA.
Barbell strategyEn obligationsstrategi, hvor der sælges en obligation og købes to andre obligationer med henholdsvis kortere og længere løbetid.
base currencyBasisvaluta. Den valuta hvori man måler sit afkast. Valget af basisvaluta har betydning for valget af de markeder, hvorpå investeringer foretages og for opgørelsen af afkast. Det kan synes naturligt at tage udgangspunkt i den valuta, investor anvender i bopælslandet, men det er væsentligt at have eventuelle langsigtede planer om flytning til et andet land for øje.
base rateEngelske bankers kommercielle basisrente.
basisRenteberegningsgrundlag.
basis pointEn hundrededel procentpoint. Det bruges til at måle forskelle i rentesatser.
basis pricePrisen udtrykt ved den effektive rente.
til top
basis risk1) Den renterisiko, der knytter sig til aktiver og passiver, der tilsyneladende matcher tidsmæssigt, men med forskellige renteberegningsgrundlag (basis), f.eks. LIBOR og amerikanske treasury bills.
2) Den renterisiko, der består i, at differencen (spread) mellem en futures contract og det underliggende værdipapir ændrer sig.
basis swapSwap, der indebærer et skift af et variabelt renteberegningsgrundlag, f.eks. fra variabel rente i valuta X til variabel rente i valuta Y eller fra ét variabelt indeks til et andet.
BBAForkortelse af British Bankers Association.
BBAIRS termsForkortelse af British Bankers Association Interest Rate Swap Terms.
bearEn investor, der forventer faldende kurser. Modsat bull.
bear-bull bondSe bull-bear bond.
bear marketEn periode med pessimisme, hvor der forventes et fald i børskurserne. Modsat bull market.
bear market CDCD, hvis rente varierer omvendt proportionalt med niveauet på et aktieindeks. Modsat bull market CD.
bear spreadOptionsstrategi, der tager sigte på at opnå fortjeneste ved et lille fald i kursen på den underliggende fordring. Der købes en put option og sælges en tilsvarende put option med samme udløbsdato, men med lavere exercise price. Modsat bull spread.
bear squeezeSe bull squeeze.
til top
bearer securityIhændehaverværdipapir, som ikke er noteret på ejerens navn hos udsteder.
bed and breakfastSalg af et værdipapir, der købes tilbage næste dag for at opnå en kursgevinst.
bells and whistlesBetegnelse for specielle egenskaber, som et værdipapir er blevet udstyret med for at gøre det mere attraktivt for investorerne og/eller for at reducere låntagers samlede effektive rente. Modsat plain vanilla issue.
below the lineUnder linien, dvs. finansielle transaktioner, der anføres under den linie, som viser bankens balance. De pågældende transaktioner anføres særskilt uden for balancen og belaster dermed ikke bankens egenkapital. Se også off-balance-sheet items.
benchmark bondToneangivende obligation, dvs. en obligation, hvis kursudvikling tages som et generelt udtryk for markedstendensen. Kaldes også bellwether bond.
benchmark rateRenteniveauet for typiske statspapirer, som andre værdipapirer prisfastsættes i forhold til. Se benchmark bond.
betaEt værdipapirs beta-værdi udtrykker værdipapirets kursfølsomhed (risiko) i forhold til den generelle markedsudvikling, dvs. den del af værdipapirets risiko, der ikke kan spredes gennem en spredning af porteføljen.
bid/offerKøbs-/salgskurs. Forskellen mellem købs- og salgskursen betegnes bid/offer spread.
bid priceDen kurs eller det afkast, som en køber er villig til at betale for en given fordring. Modsat offer price.
Big BangFondsbørsreformen i London i efteråret 1986. Her blev den hidtidige karakter af fysisk markedsplads med omsætning mellem købers og sælgers repræsentanter erstattet af kontinuerlig computerbaseret handel.
til top
big figureCifrene før kommaet i en kurs, f.eks. 98 ved kurs 98,4.
billIkke-rentebærende værdipapir med en typisk løbetid på 1, 3 eller 6 måneder. Løbetider på op til 1 år forekommer.
BISForkortelse af Bank for International Settlements.
BISTROForkortelse af broad index secured trust offering. Se securitisation.
Black MondayMandag den 19. oktober 1987. Se Meltdown Monday.
black-out periodEn periode, hvor consortium banks i et udbud af værdipapirer ikke må udsende analyser på det pågældende selskab. Perioden løber fra 30 dage før prospektets offentliggørelse og indtil 40 dage efter den første dag, hvor de tildelte aktier kan handles.
Black-ScholesEn teoretisk prisfastsættelsesmodel for optioner, der blev udarbejdet i 1973 af de to amerikanske økonomer Fisher Black og Myron Scholes. Prisfastsættelsen sker på baggrund af prisen på den underliggende fordring, exercise price, kurssvingningerne, restløbetiden og den risikofri rente. Modellen benyttes primært til prisfastsættelse af europæiske optioner, se option.
Black TuesdayTirsdag den 29. oktober 1929. Det var den værste dag under børskrakket i 1929, idet aktiekurserne den pågældende dag faldt med 40% på fondsbørsen i New York.
blockEn større post af samme værdipapir.
block tradeUdbud uden prospekt af en aktie, der i forvejen handles på et velfungerende marked, typisk en børsnoteret aktie. Udbudsmaterialet består oftest alene af en Equiry Research. Aktieudbuddet kan bestå af såvel nye som eksisterende aktier, dog skal andelen af nye aktier som hovedregel udgøre mindre end 10% af selskabets aktiekapital. Udbuddet er rettet mod udvalgte institutionelle investorer. Udbuddet gennemføres som enkelthandler med de udvalgte institutionelle investorer til markedskursen og lukkes, når alle de udbudte aktier er afsat.
til top
blue chipBetegnelse for en låntager med meget høj kreditværdighed. Betyder egentlig ’blå jeton’, dvs. spillemønterne med den højeste værdi. Udtrykket anvendes også om meget store, velrenommerede virksomheder.
blue sky legislationLovregler i en række enkeltstater i USA, der tilsigter at beskytte forbrugerne (investorerne) i forbindelse med udbud og salg af værdipapirer. Ved en emission på det amerikanske marked anvendes blue sky tilsvarende om de talrige foranstaltninger (erklæringer, registreringer, undersøgelser o.lign.), der er nødvendige for at sikre overholdelsen af disse lovregler.
BOEForkortelse af Bank of England.
bondRentebærende værdipapir med en løbetid på ca. 10 år og derover.
bond washingBetegnelse for en handelsstrategi, der går ud på, at investor sælger sin obligation lige før rentetilskrivningen og køber den tilbage umiddelbart efter rentetilskrivningen. Hverved får investor renteindtægterne omdannet til kursgevinster.
Bons du Trésor à intérêt annuelEn fransk pendant til de amerikanske treasury notes. Papirerne har en løbetid på 1-7 år, fast rente og årlig rentetilskrivning.
bonus shareFondsaktie. Se stock split.
BOOForkortelse af build, own and operate.
bookBenævnelse, der benyttes af aktører i Euro market, om forholdet mellem en banks aktiver og passiver (bankens bog).
Benævnelsen anvendes også om ordrebogen i forbindelse med udbud af værdipapirer. Se bookbuilding.
book entry securitiesVærdipapirer der ikke eksisterer i fysisk forstand, men kun i et edb-register. Svarer i Danmark til Værdipapircentralens registrering.
til top
book valueInvestors regnskabsmæssige bogførte værdi af et gældsbevis. Kan være forskellig fra markedsværdien. Benævnes også tax book og amortised book.
bookbuildingUdbudsform, der benyttes ved udbud, hvor investorerne afgiver ikke-bindende bud om erhvervelse af de udbudte værdipapirer. Investor bindes først af sit bud ved sin accept, efter at prisfastsættelse og allocation har fundet sted.
bookrunnerBogførende bank, dvs. den bank, der modtager bud fra investorerne, har ansvaret for dokumentation, syndikering, distribution, betaling og levering i forbindelse med et udbud af værdipapirer.
BOOTForkortelse af build, own, operate, transfer.
borrowerLåntager på et banklån, uanset om det er syndikeret eller ej. Se issuer.
borrower’s optionSe option.
borrower’s option – lender’s optionEmission, hvor låntager på en fremtidig dato kan vælge en ny rentesats. Ihændehaveren kan i så fald vælge at kræve obligationen indfriet eller at acceptere den nye rentesats. Se også lender’s option – borrower’s option.
BOTForkortelse af build, operate and transfer.
bought dealEn offentlig emission der på forhånd er endeligt placeret som porteføljeinvestering hos en enkelt eller nogle få investorer. Se også presold issue.
bpForkortelse af basis point.
til top
breakup valueLikvidationsværdi - den samlede markedsværdi af de enkelte dele af en virksomhed solgt individuelt. Se going concern.
bridge financingMidlertidig finansiering indtil endelig finansiering kan arrangeres.
British Bankers AssociationDen engelske bankforening. Forkortes BBA.
British Bankers Association Interest Rate Swap TermsEn standardiseret referenceramme for dokumentationen af renteswaps, udarbejdet af den engelske bankforening. Der sigtes hovedsagelig på renteswaps, der indgås i interbankmarkedet i London, med en løbetid på til og med 2 år. Forkortes BBAIRS terms. Se også ISDA Code.
broad index secured trust offeringSyntetisk securitisation metode.
brokerMægler, der formidler handel med valuta og/eller værdipapirer.
brokerageProvision til en broker.
BTLForkortelse af build, transfer and lease.
BUBAFinansjargon for Bundesbank.
build, operate and transfer Et kontraktbaseret arrangement, hvor en privat virksomhed påtager sig at anlægge, finansiere samt drive og vedligeholde en infrastrukturfacilitet. Den private virksomhed driver faciliteten på nærmere fastsatte vilkår i en periode, hvor den i henhold til koncessionen er berettiget til at opkræve betaling fra facilitetens brugere. Betalingen er fastsat, så den dækker omkostninger ved drift og vedligeholdelse, og den private virksomhed kan genindvinde sine investeringer samt opnå et rimeligt overskud. Ved afslutningen af den fastlagte periode overdrager den private virksomhed faciliteten til de offentlige myndigheder eller til en anden privat virksomhed, der gennem offentlig licitation har opnået ret til fortsat at drive faciliteten. Forkortes BOT.
til top
build, own and operateEt kontraktbaseret arrangement, hvor en privat virksomhed påtager sig at anlægge, finansiere samt drive og vedligeholde en infrastrukturfacilitet. Den private virksomhed er berettiget til at opkræve betaling fra facilitetens brugere, så den dækker omkostninger ved drift og vedligeholdelse, og den private virksomhed kan genindvinde sine investeringer samt opnå et rimeligt overskud. Under denne ordning skal den private virksomhed ikke tilbagelevere faciliteten. Forkortes BOO.
build, own, operate, transferEt kontraktbaseret arrangement, hvor en privat virksomhed påtager sig at anlægge, finansiere samt drive og vedligeholde en infrastrukturfacilitet. Den private virksomhed er berettiget til at opkræve betaling fra facilitetens brugere, så den dækker omkostninger ved drift og vedligeholdelse, og den private virksomhed kan genindvinde sine investeringer samt opnå et rimeligt overskud. Ved afslutningen af den fastlagte periode overdrager den private virksomhed faciliteten til de offentlige myndigheder eller til en anden privat virksomhed, der gennem offentlig licitation har opnået ret til fortsat at drive faciliteten. Forkortes BOOT.
build, transfer and leaseEt kontraktbaseret arrangement, hvor en privat virksomhed finansierer og anlægger en infrastrukturfacilitet, påtager sig risikoen for fordyrelser og forsinkelser af projektet og garanterer for en nærmere fastlagt produktion. Efter faciliteten er overdraget til de offentlige myndigheder, driver den private virksomhed faciliteten på lejevilkår på vegne af de offentlige myndigheder i en fastlagt periode. Forkortes BTL.
building societyEngelsk institution, hvis primære forretningsområde er at modtage indskud og yde lån mod sikkerhed i fast ejendom.
bullInvestor, der forventer stigende kurser. Modsat bear.
bull-bear bondObligation udstedt under en emission, der er opdelt i to trancher, hvis indfrielseskurs er knyttet til et på forhånd fastlagt indeks, f.eks. et fondsbørsindeks. Indfrielseskursen på den ene tranche (bull-tranchen) stiger, hvis det pågældende indeks stiger, mens indfrielseskursen på den anden tranche (bear-tranchen) falder, hvis indekset falder. I en situation uden en entydig markedstendens får investorerne herved mulighed for at satse i overensstemmelse med deres forskellige markedsforventninger, uden at låntagers forhold påvirkes, forudsat de to trancher er lige store. Kaldes også bear-bull bond. Se også heaven and hell bond.
bull marketEn periode med optimisme, hvor der forventes stigning i børskurserne. Modsat bear market.
bull market CD1) Indlånsbevis (CD), hvis rente varierer omvendt proportionalt med obligationskurserne.
2) Indlånsbevis (CD), hvis rente varierer ligefrem proportionalt med niveauet på et aktieindeks. Der er garanteret et fast afkast. Modsat bear market CD.
bull spreadOptionsstrategi, der tager sigte på at opnå fortjeneste ved en lille stigning i kursen på den underliggende fordring. Der sælges en out-of-the-money (OTM) call option og købes en tilsvarende out-of-the-money (OTM) put option med samme udløbsdato, men med lavere exercise price. Modsat bear spread.
bull squeezeSe short squeeze.
til top
bulldog bondObligation med pålydende i GBP, udstedt af en udenlandsk låntager og placeret på det britiske marked ved en offentlig emission.
bullet loanStående lån hvor tilbagebetalingen sker på én gang ved låneperiodens udløb. Se balloon loan.
BundesbankDen tyske centralbank (Deutsche Bundesbank).
business dayBankdag, dvs. en dag hvor bankerne i et eller flere relaterede markeder er åbne for bankforretninger.
business due diligenceEt møde, hvor en advokat på vegne af lead manager drøfter/udspørger et selskabs ledelse, revisorer og advokater om selskabets drift og forhold i almindelighed. Business due diligence afholdes typisk forud for verification meeting.
butterfly spreadSpekulativ position i optioner. Den består af to erhvervede call options - en med lav og en med høj exercise price og to udstedte call options med exercise price mellem de to andre. Denne strategi giver gevinst ved stabile kurser.
butterfly strategyEn obligationsstrategi, hvor der sælges to obligationer og købes en obligation med en løbetid imellem de to solgte.
buy a spreadAt købe en kort futures contract og sælge en lang.
buy inAt foretage dækningskøb. I de tilfælde hvor sælger ikke leverer det solgte værdipapir til tiden, kan køber foretage dækningskøb i det åbne marked, forudsat at sælger er gjort opmærksom herpå. Sælger er i så fald forpligtet til at holde køber skadesløs.
buybackEt andet udtryk for en repurchase agreement. Bruges også om køb af en lang position for at dække en kort position i et aktiv. Udtrykket bruges ligeledes om en virksomheds køb af enten obligationer eller aktier, som virksomheden har udstedt.
til top
buyer creditKøberkredit. Et finansieringsarrangement, hvor långiver stiller en kredit til rådighed enten direkte for køber eller via en lokal bank i købers hjemland, således at køber kan betale for eksempelvis et kapitalgode.
OpslagsordOrdforklaring
CACChambre des Agents de Change, dvs. den franske børsmæglersammenslutning.
CAC GénéralIndice Chambre des Agents de Change Général. Indeks for aktier, der er noteret på den franske børs, udarbejdet af CAC.
CADCapital Adequacy Directive. Kapitalkravsdirektivet. EU-direktiv af 15. marts 1993 vedr. krav til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag. Se også ISD.
calendarOversigt over nye obligationsemissioner, der er planlagt til at komme på markedet i den nærmeste tid. Specielt for amerikanske statsobligationer, der udbydes efter en fast tilbagevendende tidsplan.
calendar spreadOptionsstrategi, hvor en option med en kort løbetid sælges og afdækkes med en option med en længere løbetid.
call moneyRentebærende bankindskud med 24 timers opsigelsesvarsel. Indskud på Euro market er ofte call money.
call optionRet, men ikke pligt, til køb af en underliggende fordring til en på forhånd aftalt kurs (exercise price) på et givet fremtidigt tidspunkt. Se også optional redemption og option.
callable bondKonverterbar obligation. En obligation som af låntager kan førtidsindfries på forud fastlagte betingelser/vilkår. Eksempelvis danske realkreditobligationer. Modsat puttable bond. Se også optional redemption.
capEn aftale, der mod en præmie fastsætter en maksimumrente for et givet lån med variabel rente. Dvs. en aftale, som lægger et loft over den rente (typisk 3 eller 6 mdr. renten), der skal betales på et lån eller på variabelt forrentede obligationer. En cap svarer til, at man køber en række call optionsforward rate agreements. Se collar.
capital asset pricing modelEn model, der forklarer sammenhængen mellem forventet afkast og risiko ved en given investering. Forkortes CAPM.
til top
CAPMForkortelse af capital asset pricing model.
captionEn option på at købe en cap på et bestemt tidspunkt og for en given periode.
captive fundsKontrollerede fonde. Betegnelse for investeringsfonde, herunder også i venture capital selskaber, hvor kapitalen ikke udskilles, men hvor fonden i stedet trækker på et eller flere moderselskabers ressourcer. Anvendes især hvor fonden er en del af en større finansiel koncern.
carryOmkostningerne/indtægterne (negativ carry/positiv carry) ved at finansiere en position i et værdipapir. Carry opgøres som renteindtægterne på det købte værdipapir, fratrukket finansieringsudgifterne ved at købe papiret.
carrying chargesOmkostningerne ved at finansiere en position i et værdipapir. Opgjort som renteindtægterne på det købte værdipapir, fratrukket finansieringsudgifterne ved at købe papiret. Kaldes også cost of carry.
cash earnings per shareOverskud før afskrivninger m.v. pr. aktie. Nøgletallet anvendes af og til i stedet for cash flow per share.
Forkortes CEPS.
cash flowBetalingsstrøm. Fremkommer ved at fratrække investeringer i omsætningsaktiver og –passiver samt i materielle anlægsaktiver fra virksomhedens primære resultat. Hertil lægges virksomhedens afskrivninger og andre ikke likviditetskrævende poster.
cash flow from operationsCash flow før investeringer i materielle anlægsaktiver.
cash flow per shareCash flow fra driften, målt pr. aktie. Forkortes CFPS.
cash marketDen del af markedet, hvor handlerne berigtiges ved (fysisk) levering af værdipapirer eller varer mod kontant betaling. Udtrykket bruges også om spot market. Se netting.
til top
cash pricePrisfastsættelse i cash market.
CBOEForkortelse af Chicago Board of Options Exchange.
CBOTForkortelse af Chicago Board of Trade.
CDForkortelse af certificate of deposit.
CedelClearing house for omsætning af værdipapirer i Euro market. Cedel fusionerede 1. januar 2000 med Deutsche Börse Clearing Frankfurt a.M. og ændrede navn til Clearstream Banking S.A., Luxembourg. Deutsche Börse Clearing kom til at hedde Clearstream Banking A.G., Frankfurt a.M.
central rateSe parity rate.
CEOForkortelse af Chief Executive Officer. Administrerende direktør.
CEPSForkortelse af cash earnings per share.
certificate of depositEt kortfristet omsætteligt indlånsbevis. Handles fortrinsvis mellem pengeinstitutter. Forkortes CD.
certificate programmeUdstedelse af commercial paper (virksomhedscertifikater) på det danske marked.
til top
CFO1) Se cash flow from operations.
2) Forkortelse af chief financial officer. Finansdirektør eller finanschef.
CFPSForkortelse af cash flow per share.
CHAPSForkortelse af Clearing House Automated Payment System.
cherry pickingI swap-terminologi refererer begrebet til, at en bank med mange swap-aftaler plukker de profitgivende swap-forretninger ud til egne bøger, men isolerer de tabsgivende swap-forretninger i datterselskaber, der siden likvideres. Dette er dog ikke muligt ved swap-aftaler indgået under ISDA Code, idet alle aftaler indgået med samme modpart konsolideres og ses under ét.
Chicago Board of Options ExchangeOptionsbørs i Chicago. Forkortes CBOE.
Chicago Board of TradeBørs i Chicago, hvor der handles futures og options på såvel råvarer som værdipapirer. Forkortes CBOT.
Chicago Mercantile ExchangeBørs i Chicago, hvor der handles futures og options på varepriser. Forkortes CME.
Chinese wallBetegner det forhold, at der inden for samme finansielle institution etableres en effektiv afskærmning omkring følsomme oplysninger om en kunde, således at oplysningerne kun er tilgængelige, hvor det kan medvirke til at sikre kunden en god service. Derimod vil der ikke være adgang til oplysningerne for andre afdelinger, hvor oplysningerne kunne røbe kundens position. Det kunne medvirke til, at kunden fik en dårligere service (pris), end han ellers ville have fået. Ved på denne måde at indkapsle interessekonflikter kan institutionen betjene kunden på flere områder med ellers indbyrdes uforenelige interesser.
CHIPSForkortelse af Clearing House Interbank Payment System. System for clearing af interbankbetalinger i New York.
churningKurtagerytteri. Betegner en uetisk optræden hos en dealer, der køber og sælger værdipapirer for en kunde udelukkende med det formål at tjene kurtage.
til top
CIBORForkortelse af Copenhagen Interbank Offered Rate.
circus swapCombined interest rate and cross currency swap, dvs. en kombineret rente- og valutaswap, også kaldet cross currency and interest rate swap.
claw-backEn klausul, der benyttes i forbindelse med internationale aktieudbud, der er opdelt på flere tranches. Under en claw-back-klausul forbeholder lead manager sig retten til at overføre aktier fra en tranche til en anden, hvis det skønnes nødvendigt for at imødekomme efterspørgslen efter aktier i en anden tranche.
clean priceKursen på en obligation eksklusive vedhængende renter. Modsat dirty price.
clearingUdligning af flere finansielle ydelser samt bogføringsmæssig eller kontant afvikling af de konstaterede nettomellemværender.
clearing bank1) USA: en commercial bank, der afvikler handel med værdipapirer for privatkunder og professionelle (dealers), idet banken påtager sig at levere eller modtage værdipapirerne mod kontant betaling.
2) England: En af de store banker som er medlem af London Bankers’ Clearing House, der er den institution, hvor mellemværender mellem de store banker udlignes.
clearing house1) En institution, der registrerer, overvåger, afstemmer og garanterer handler på en futures-børs, og som udfører bogføringsmæssig eller kontant afvikling af disse transaktioner. I Danmark er FUTOP Clearingcentralen A/S / the FUTOP Clearing Centre (et helejet datterselskab af Københavns Fondsbørs) et sådant clearing house.
2) En institution, der fungerer som depot for fysiske ihændehaverobligationer på de internationale markeder, og som forestår afviklingen af handler med sådanne værdipapirer. På Euro market er de to vigtigste clearinginstitutioner Clearstream og Euroclear.
Clearing House Automated Payment SystemElektronisk clearingsystem i London for betaling mellem engelske og skotske clearing banks. Forkortes CHAPS.
ClearstreamCedel, et clearing house i Luxembourg fusionerede 1. januar 2000 med Deutsche Börse Clearing Frankfurt a.M. og ændrede navn til Clearstream Banking S.A., Luxembourg. Deutsche Börse Clearing kom til at hedde Clearstream Banking A.G., Frankfurt a.M.
closing dateDen dag lead manager betaler provenuet af et værdipapirudbud til udbyderen/udstederen, samtidig med at udbyderen/udstederen overdrager værdipapirerne i foreløbig eller endelig form til lead manager.
til top
CMEForkortelse af Chicago Mercantile Exchange.
CMOForkortelse af collateralised mortgage obligation.
CMSForkortelse af constant maturity swap.
co-lead managerSe manager og consortium bank.
collarEt produkt, der er tilvejebragt gennem køb af en cap og salg af et floor. Herigennem fastsættes såvel den øvre som den nedre grænse for den rente, der skal betales på et variabelt forrentet lån.
collared FRNEn floating rate note med et minimum og et maksimum for den variable rentesats. Kaldes i visse sammenhænge en corridor eller tunnel. Se cap og floor.
collateralised mortgage obligation Obligationer udstedt med sikkerhed i en stor pulje af fordringer sikret ved pant i fast ejendom (mortgage bonds). Obligationerne er således asset-backed securities. På basis af renter og afdrag fra puljen af mortgage bonds udstedes forskellige trancher af obligationer (f.eks. PAC, TAC, IO og PO). På denne måde omstruktureres betalingsrækken, således at den i højere grad tilgodeser forskellige investorers individuelle ønsker. Typisk vil de benyttede mortgage bonds være callable bonds, således at de enkelte obligationstrancher kan struktureres med større eller mindre konverteringsrisiko. Se også pay through bonds og pass through bonds. Forkortes CMO.
co-managerSe manager og consortium bank.
commercial bankBank som driver almindelig bankvirksomhed, herunder modtager indskud fra og yder lån til private og erhvervskunder. Se også investment bank, merchant bank og universal bank.
commercial paperVirksomhedscertifikat. Omsættelige kortfristede gældsbreve med løbetid fra 7 til 270 dage, i Euro market dog op til 365/366 dage, udstedt fortrinsvis af private selskaber, og normalt med et mindste pålydende på USD 500.000.
til top
commissionSe concession or commission.
commissioning Tidspunktet, hvor et projekt/en maskine betragtes som færdiggjort og overdrages til køberen i h. til kontraktens betingelser.
commitment feeTilsagnsprovision, dvs. en provision, som låntager betaler til långiver som modydelse for dennes tilsagn om at stille en kredit til rådighed. Beregnes som en procentdel af den ikke-udnyttede del af kreditten.
common stock/share/equityStamaktie, dvs. en aktie, der repræsenterer en andel af ejendomsretten til et selskab, og som normalt giver adgang til udbytte og til at stemme på selskabets generalforsamling. Se også preference stock.
competitive auctionBetegnelse for en særlig procedure, som det amerikanske finansministerium benytter ved bortauktionering af statsobligationer (treasuries), hvor investorerne må afgive skriftlige tilbud (competitive bids), og hvor tilbuddene accepteres og afregnes efter principperne for enten English auction eller Dutch auction. Modsat non-competitive auction.
competitive bidTilbud afgivet i konkurrence med andre:
1) Investors tilbud om køb af amerikanske statsobligationer for et bestemt beløb til en bestemt effektiv rente ved en af det amerikanske finansministeriums regelmæssige auktioner. Se competitive auction.
2) En finansiel institutions tilbud til en låntager om, på hvilke vilkår den som lead manager er parat til at garantere en emission. Se også non-competitive bid.
composite currencySammensat valuta, dvs. en valuta, der som SDR ikke har noget hjemland, men hvis værdi bestemmes ved hjælp af en særlig beregningsformel på grundlag af en nærmere opregnet gruppe valutaers indbyrdes værdi. Se currency basket.
composite optionForkortes compo. En option på en valuta, en kurv eller et indeks indgået på en værdi af det underliggende instrument i investors basisvaluta og prissat og betalt i investors basisvaluta ved optionens udnyttelse. Se base currency.
compound interestRentes rente. Renteberegningsmetode, hvor renten efter hver renteperiode lægges til saldoen, hvorefter renten for næste renteperiode beregnes på grundlag af den således forøgede saldo. Herved betales der rente af den tilskrevne rente.
compulsory purchaseTvangsindløsning. Udtrykket anvendes normalt i forbindelse med, at en aktionær eller gruppe af aktionærer i forening har overtaget så stor en del af et selskabs aktiekapital, at de kan benytte sig af retten til i henhold til selskabslovgivningens regler at indløse de resterende aktier i selskaber.
til top
concession agreementKoncession. Aftale, hvormed en privat virksomhed på konkurrencemæssige vilkår opnår retten fra det offentlige til at levere en given infrastrukturydelse. Kaldes også project agreement eller implementation agreement.
concession or commissionEn provision til managers, betalt som en procentdel af en fastsat størrelse, f.eks. transaktionsværdi af et udbud eller afregningskurs for et udbudt værdipapir. For obligationer/syndikering betales provisionen enten som et flat fee eller årligt.
Provision i form af ’concession’ modtages som en rabat, der fratrækkes ved afregning af værdipapiret til afregningskursen. Provision i form af ’commission’ modtages efter afregning af værdipapiret til afregningskursen.
confirmationBekræftelse af aftale fra dealer til den anden part. Alle relevante informationer om en handel er opført i bekræftelsen.
consortium bankBetegnelse for en bank, der ejes af en gruppe andre banker af forskellig eller samme nationalitet. Oprettes bl.a. med henblik på at skaffe de deltagende banker adgang til finanscentre på grundlag af en begrænset indsats. Sådanne har været almindelige på Euro market og aktive inden for lånesyndikering.
constant maturity swapEn renteswap, hvor der på det ene ben betales/modtages 3 eller 6 mdr. rente mod at modtage/betale en swaprente, der også typisk fastsættes hver 3., 6. eller 12. måned.
Denne type swap anvendes typisk til at tage en spændforretning på swapkurven. (I en rentespændsforretning udnytter man en forventning om en udvidelse eller en reduktion af rentespændet.) Forkortes CMS.
construction contractAnlægskontrakt. Aftale mellem projektselskab og entreprenør om totaludførelse af anlægsarbejde frem til og med test af faciliteten. Kaldes også engineering and procurement contract.
convertible bondKonvertibel obligation. En obligation eller et gældsbevis, som giver ret til ombytning til aktier i det udstedende selskab til en ved udstedelsen fastsat ombytningskurs. En konvertibel obligation er således en kombination af en almindelig obligation/gældsbevis og en option og kan prisfastsættes som sådan.
convertible currencyEn valuta er konvertibel, når den kan veksles til en anden valuta uden restriktioner, uanset hvem der har pengene og uden særlig tilladelse fra myndighederne.
convexityKonveksitet. Varighedens følsomhed over for store renteændringer. Varighed (duration) er et udtryk for obligationskursernes følsomhed over for små renteændringer. Konveksiteten udtrykker ’forvrængningen’, hvis renteændringerne er store. Positiv konveksitet medfører, at varigheden falder ved en rentestigning.
Copenhagen Interbank Offered RateDen rente, hvortil banker tilbyder indskud i andre banker på interbankmarkedet i København. CIBOR fastsættes for forskellige løbetider. CIBOR er referencerente for en lang række finansielle kontrakter. Se også EURIBOR og LIBOR.
til top
core capitalKernekapital. Se tier 1 /tier 2/tier 3 capital.
corporate bond equivalentSe equivalent bond yield.
corporate taxable equivalentDen forrentningsprocent, der giver en pariobligation samme effektive forrentning efter skat, som en obligation noteret over eller under pari ville give.
corridorEn variabelt forrentet obligation med en cap og et floor. Kuponrenten kan således kun bevæge sig inden for disse grænser (kaldes også en ’tunnel’). Se collared FRN.
cost-benefit analysisMetode til vurdering af et projekt, hvor kvantificerbare omkostninger og benefits, udtrykt i årlige betalingsstrømme i projektets levetid, tilbagediskonteres til nutidsværdi.
cost of capitalDet markedsværdivægtede kapitalomkostningskrav, som kan tilfredsstille såvel egen- som fremmedkapital i en virksomhed.
cost of carrySe carrying charges.
cost to borrowerDen effektive rente for låntager, beregnet på baggrund af de totale, direkte og indirekte omkostninger. Kaldes også all-in cost.
country exposureSe sovereign risk.
country riskSe sovereign risk.
til top
couponDen på et værdipapir påtrykte årlige nominelle rentesats, som udstederen forpligter sig til at betale til ihændehaveren.
coupon swapSe swap pkt. 1.
covenantBetegner i finansiel jura en klausul, der indgår i lånekontrakter/som obligationsvilkår, hvorved låntager så længe lånet/obligationerne ikke er indfriet, juridisk forpligtende påtager sig at foretage visse dispositioner eller at afstå fra visse dispositioner. Såfremt låntager ikke overholder sådanne forpligtelser, vil dette i reglen kunne betragtes som misligholdelse med deraf følgende retlige konsekvenser, herunder at lånet/obligationerne kan kræves førtidsindfriet.
coverAt udligne en position ved at foretage en tilsvarende, men modsatrettet transaktion.
Cox-Ross-Rubinstein modelBinomialmodel til prisfastsættelse af options. Kan inkludere flere faktorer end Black-Scholes modellen og benyttes specielt ved prisfastsættelse af amerikanske optioner.
CPForkortelse af commercial paper.
crawling peg exchange rate regimeValutasystem, hvor landets valuta løbende nedskrives over for et referenceland med en forud bestemt devalueringsrate.
credit riskRisikoen for at låntager (eller udstederen af et gældsbevis) ikke opfylder sine betalingsforpligtelser.
cross defaultLåntagers accept af, at misligholdelse af andre lån vil kunne betragtes som default af det aktuelle lån.
cross rateKrydskurs. Termen benyttes når man beregner kursen på f.eks. SEK pr. GBP ved at benytte kursen GBP/EUR og SEK/EUR.
til top
cross-currency swapEn kombineret rente- og valutaswap med betaling af fast/variabel rente i én valuta og modtagelse af fast/variabel rente i en anden valuta. Se swap.
currency basketValutakurv. Betegnelse for en bestemt gruppe valutaer, der sammenvejet efter på forhånd fastlagte vægte definerer en sammensat valuta (composite currency).
currency board exchange rate regimeValutasystem, hvor landets valuta fastlåses over for en referencevaluta uden mulighed for afvigelser i valutakursen. På samme måde som ved en guldmøntfod understøttes den indenlandske pengemængde af en tilsvarende valutareserve.
currency forwardValutaterminsforretning. En valutaterminsforretning er en gensidig bindende aftale mellem en kunde og en bank om køb eller salg af et bestemt valutabeløb til en aftalt kurs til levering på et aftalt senere tidspunkt.
currency optionValutaoption. En valutaoption er en rettighed til at købe eller sælge valuta til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Denne rettighed købes gennem køb af en option og herfor betales en præmie. Sælger man en option, påtager man sig i stedet pligten til at købe eller sælge valuta til en bestemt kurs og herfor modtages en præmie.
currency riskNettoposition i fremmed valuta som vil kunne medføre tab eller gevinst i forbindelse med kursændringer.
currency swapValutaswap. Se swap.
current coupon1) På fastforrentede fordringer betyder det, at kuponrenten er tæt på den direkte rente (current yield) på sammenlignelige fordringer. For et almindeligt stående lån medfører det, at kursen vil ligge tæt på pari.
2) På variabelt forrentede fordringer betyder det rentesatsen i indeværende periode.
current maturityRestløbetid.
current yieldDirekte rente. Kuponrenten divideret med markedskursen. Kaldes også income yield.
til top
cut-off timeTidsfrist for modtagelse af overførsler eller afgivelse af betalingsordrer, der skal udføres samme dag (varierer landene imellem).
cyclical stockKonjunkturfølsom aktie.
OpslagsordOrdforklaring
Danish International Development AssistanceDanida. Organisationen yder udviklingsbistand til udvalgte lande/områder. Se mixed credit.
DAXForkortelse af Deutsche Aktien Index.
DCFSe discounted cash flow.
dealerEn person eller et selskab, der køber og sælger eksempelvis valuta eller værdipapirer for egen regning. I modsætning til en broker eller en agent, der optræder som fuldmægtig for andres regning. I Danmark benyttes termen dealer typisk også om en person, der i et pengeinstitut formidler handel med valuta eller værdipapirer mellem pengeinstituttets kunder.
dealer loanDag til dag lån, som mod sikkerhed er ydet en dealer af en money market bank til at finansiere dealerens position.
debentureUsikret udlån i form af obligation eller gældsbrev. Se også indenture.
debtGæld eller fremmedkapital. Forpligtelse til at tilbagebetale et modtaget lån til ejeren af en obligation, et gældsbrev eller lignende.
debt capitalKapital erhvervet ved udstedelse af obligationer.
debt/equity ratioGæld/egenkapital-forholdet i en virksomhed, dvs. sammensætningen af virksomhedens kapital.
debt-equity swapBetegnelse for et arrangement, der har til hensigt at konvertere gæld til aktiekapital i et selskab.
til top
debt ratioGældsraten, dvs. hvor stor en andel af et selskabs kapital, der er finansieret med fremmedkapital, hvilket giver et mål for selskabets afhængighed af kapitalmarkedet, og dermed hvilken grad af fleksibilitet det vil have i forbindelse med fremtidig låntagning. Se også leverage.
debt securitiesVærdipapirer med karakter af gældsbeviser, som f.eks. bills, bonds ¸ CD og CP. I modsætning til equity eller stock.
debt serviceBetaling af afdrag, renter, o.lign. i forbindelse med et lån.
debtorEn person eller et selskab, som skylder penge til andre personer eller selskaber.
deep-in-the-moneyTerm, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-in-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget højere end exercise price.
deep-out-of-the-moneyTerm, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-out-of-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget lavere end exercise price.
defaultMisligholdelse. F.eks. når renter eller afdrag ikke betales rettidigt, eller når andre bestemmelser/betingelser i en låneaftale ikke opfyldes.
default riskMisligholdelsesrisiko, dvs. risikoen for at en låntager misligholder sine forpligtelser over for långiver.
delayed start swapSe forward swap.
delivery against paymentLevering mod betaling. Kaldes også delivery versus payment.
til top
delivery dateDen dag, hvor en futures contract udløber og effektueres.
delivery monthDen måned, hvor en futures contract udløber og effektueres.
delivery priceDen pris, en futures contract bliver afregnet til.
delivery versus paymentSe delivery against payment.
deltaAngiver kursfølsomheden på et afledt aktiv (derivat) ved en ændring på én kursenhed i det underliggende aktiv.
delta hedgeEn metode til afdækning (hedge) af en position. Eksempelvis benyttes en options delta til at fortælle, hvor mange optionskontrakter, der skal til for at afdække en position i det underliggende aktiv. Da en options delta ændres over tid, skal afdækningen justeres løbende.
demand line of creditEn låneramme, der sætter kunden i stand til at låne med dags varsel eller med afgivelse af et på forhånd aftalt (kort) varsel.
demergerFission/spaltning modsat fusion. Opdeling af et selskab i to eller flere selvstændige juridiske enheder.
depositIndskud eller lån med løbetid fra få dage til flere år. Se også certificate of deposit.
Depositary Trust CompanyEn amerikansk værdipapircentral ejet af en bred kreds af amerikanske pengeinstitutter og fondshandlere. Registrerer rettigheder over fondsaktiver, men fungerer derudover også som clearingcentral for betaling og levering ved handler med fysiske værdipapirer. Forkortes DTC. Se Clearstream og Euroclear.
til top
depreciation1) Afskrivning på et aktivs værdi som følge af værdiforringelse.
2) Fald i en valutas værdi forårsaget af markedskræfterne.
derivativePå dansk kaldet et afledt aktiv. En betegnelse for et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af værdien på et underliggende aktiv. Som eksempel på afledte instrumenter kan nævnes options og futures.
Deutsche Aktien IndexIndeks for de 30 største aktier (blue chips), der handles aktivt på Frankfurt Stock Exchange. Indekset opdateres hvert 15. sekund i børsens åbningstid. Forkortes DAX.
Deutsche TerminsbörseBørs i Tyskland for handel med futures og options. Fusionerede i 1998 med den schweiziske børs for futures og optioner og udgør i dag EUREX.
devaluationOfficiel nedskrivning af en valuta i forhold til de øvrige.
direct placementPlacering af udbudte værdipapirer uden om det almindelige marked ved direkte salg til udvalgte investorer. Børsnotering er ikke nødvendig. Se private placement.
dirty priceDen samlede kurs for en obligation, hvor også vedhængende renter er inkluderet. Modsat clean price.
discount basisEt værdipapir udstedes på discount basis, når det udstedes uden pålydende rente til en emissionskurs under pari.
discount bondEn obligation, der sælges til en kurs under pari.
discount paperSe discount securities.
til top
discount rate1) Den af Danmarks Nationalbank fastsatte rentesats for udlån til pengeinstitutter (diskontoen).
2) Diskonteringsfaktor i forbindelse med beregning af nutidsværdien af fremtidige cash flows.
discount securitiesIkke-rentebærende værdipapirer, der emitteres under pari med senere indløsning til pari. Et eksempel er danske skatkammerbeviser.
discount swapEn swap, hvor den faste rentebetaling er lavere end den interne rente (IRR) på swappen, og hvor differencen bliver betalt som et meget stort afdrag på forfaldsdatoen. Se balloon loan.
discounted cash flowEn metode til at værdiansætte et aktiv/passiv ved at diskontere fremtidige betalinger med en rente eller et kapitalomkostningskrav, der afspejler risikoen ved det pågældende cash flow.
disintermediationBetegnelse for den proces, der i de senere år har mindsket de kommercielle bankers rolle som finansielle mellemmænd, idet mange større kunder efterhånden i vid udstrækning dækker deres likviditetsbehov gennem udstedelse af værdipapirer, ligesom overskudslikviditet placeres direkte i værdipapirer. Bankerne varetager nu primært rollen som rådgivere og mæglere. Se securitisation.
distributionPlacering af værdipapirer hos den endelige investor.
diversificationFordeling af investeringsmidler på forskellige værdipapirer. Fordelingen sker for at sprede risikoen og dermed reducere den.
dividend yieldUdbytte pr. aktie i forhold til aktiens kurs.
DJIAForkortelse af Dow Jones Industrial Average.
Dow Jones Industrial AverageIndeks for kursudviklingen på 30 førende amerikanske industriaktier, udgivet af det amerikanske forlag Dow Jones. Se også S&P 500.
til top
downpaymentForudbetaling.
drawdown periodDen periode, hvor der kan trækkes på en finansieringsfacilitet.
DTBForkortelse af Deutsche Terminsbörse.
DTCForkortelse af Depositary Trust Company.
dual currency bondObligation, hvor rentebetaling sker i én valuta og afdrag betales i en anden valuta.
dual currency loanLån, hvor renten betales i én valuta, og afdrag betales i en anden valuta.
due diligenceProces, hvor managers i en transaktion sikrer sig mod medansvar for mangler ved udsteder/låntager/den solgte virksomhed, der efterfølgende påfører købere tab. Deles i documentary og prospectus due diligence. I documentary due diligence gennemgår lead manager en række dokumenter, herunder især virksomhedens interne rapportering, og i prospectus due diligence afholdes typisk et eller flere møder, hvor virksomhedens ledelse, advokater og revisorer svarer på spørgsmål både om prospektmaterialets indhold og om forhold, især forventninger til fremtiden, der ikke er belyst i prospektmaterialet. Adskiller sig fra verification ved ikke entydigt at fokusere på prospektmaterialet. Udstrækkes til også at omfatte købers gennemgang i forbindelse med en virksomhedshandel.
duet bondObligation, hvis pålydende er udtrykt i to forskellige valutaer med to dertil svarende forskellige pålydende rentesatser. Rentebetalingerne beregnes som den pålydende rente af hovedstolen i den ene valuta minus den pålydende rente af hovedstolen i den anden valuta. Det beløb, obligationen skal indfries med, beregnes som forskellen i den pålydende værdi i de to valutaer på grundlag af krydskursen (se cross rate) mellem de to valutaer på indfrielsestidspunktet. Rentebetalingen og indfrielseskursen afhænger således af udviklingen mellem de to valutaer. Se også bull-bear bond og heaven and hell bond.
durationVarighed. Et udtryk for en fordrings (eller en porteføljes) kursfølsomhed over for (små) renteændringer. Se også average life og convexity.
Dutch auctionHollandsk auktion, dvs. prisfastsættelsesprincip ved en auktion, hvor afregningsprisen bliver den pris, til hvilken den sidste enhed af det pågældende parti kan afsættes. Se også English auction. Engelske statsobligationer (gilts) auktioneres efter dette princip.
til top
OpslagsordOrdforklaring
earn out modelEt udtryk for en model, hvor en aftalt købspris for en virksomhed gøres helt eller delvis betinget af opnåelse af fremtidig indtjening.
earnings before interest and tax Resultat før renter og skat, dvs. resultat af primær drift. Forkortes EBIT.
earnings coverNettoresultat/udbytte. Termen siger noget om resultatet i forhold til udbyttet og dermed også hvor meget, der bliver tilbage i virksomheden, når der er udbetalt udbytte.
earnings per share Resultat (efter skat) pr. aktie. Forkortes EPS.
EASDForkortelse af European Association of Securities Dealers.
EASDAQBørsnoteringssystem under EASD.
EBITForkortelse af earnings before interest and tax.
EBITDAResultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering.
EBRDForkortelse af European Bank for Reconstruction and Development.
ECBForkortelse af European Central Bank.
til top
ECDForkortelse af Euro certificate of deposit.
Economic and Monetary UnionDen Økonomiske og Monetære Union (Ømu), igangsat af EU-medlemsstaterne i juni 1989. Emu indebærer en fælles europæisk valuta, en fælles centralbank for EU-landene og frie kapitalbevægelser EU-landene imellem. Se også EMS og euro.
economic value addedOverskud efter forrentning af den investerede kapital.
ECPForkortelse af Euro commercial paper.
ECUForkortelse af European Currency Unit.
EDRForkortelse af European depositary receipt.
EIBForkortelse af European Investment Bank.
either-way marketSituation på interbankmarkedet, hvor købs- og salgstilbudene er ens.
EKFEksport Kredit Fonden. EKF udsteder garantier til pengeinstitutter og eksportvirksomheder, som ønsker at forsikre sig mod, at betaling fra en køber eller dennes bank udebliver. EKF dækker ofte ekstraordinære eksportkreditrisici, der normalt ikke dækkes af private kreditforsikringsselskaber.
EMSForkortelse af European Monetary System.
til top
EMTNForkortelse af Euro medium-term note.
EMTN programmeBetegnelse for et låneprogram, hvorunder der kan udstedes EMTNs, baseret på ét fælles dokumentationsgrundlag. Fordelen er primært et mindre dokumentationsarbejde (og dermed lavere omkostninger), samt en høj grad af fleksibilitet. I forbindelse med oprettelsen af et EMTN programme udnævnes en dealer-gruppe. Andre dealere uden for den officielle dealer-gruppe har mulighed for at blive udnævnt til ’dealer for en dag’ – også kaldet en inverse requiry. Udnævnelsen til dealer giver ingen formelle rettigheder eller pligter, men kan indebære en vis prestige for de pågældende dealere. Se Euro medium-term note.
EmuForkortelse af Economic and Monetary Union.
English auctionEngelsk auktion, dvs. prisfastsættelsesprincip ved en auktion, hvor alle bud, der er lig med eller over den pris, til hvilken den sidste enhed af det pågældende parti kan afsættes, accepteres og afregnes i overensstemmelse med buddet. Se også Dutch auction.
enterprise valueEt udtryk for en virksomheds værdi uden gæld.
ENUFForkortelse af Euro note underwriting facility.
EOEForkortelse af European Options Exchange.
EONIAForkortelse af Euro overnight index average. Overnight-renten for eurolandene.
EPCForkortelse af engineering and procurement contract. Se construction contract.
EPSForkortelse af earnings per share.
til top
equityTermen anvendes både om egenkapital og aktier.
equity-index-linked bondSe equity-linked bond/note.
equity-linked bond/noteEt værdipapir, hvis værdi er afhængig af kursen på en eller flere underliggende aktier; f.eks. warrants, convertible bonds og index-linked notes. Når de underliggende aktier udgøres af et aktieindeks benyttes betegnelsen equity-index-linked bond.
equity ratioSoliditetsgrad. Egenkapital/samlede passiver.
equity warrantTegningsret, der giver ihændehaveren ret til at tegne et bestemt antal aktier i det udstedende selskab til en på forhånd fastsat kurs inden for en bestemt fremtidig tidsperiode. Se også warrant.
equivalent bond yieldÆkvivalerende obligationsrente, dvs. afkastet på et ikke-rentebærende værdipapir (zero coupon security), beregnet således, at det umiddelbart kan sammenlignes med den effektive rente på rentebærende værdipapirer.
ERM IIDa EMS-samarbejdet blev overflødigt for eurolandene indbyrdes, afløstes EMS den 1. januar 1999 af ERM II, den nye valutakursmekanisme mellem euro og valutaerne for EU-lande, der ikke deltager i Ømu’ens tredje fase. Deltagelse i ERM II er frivillig.
ESCBForkortelse af European System of Central Banks.
escrowSe escrow account.
escrow accountVærdipapirer eller midler, der opbevares (deponeres) hos tredjemand, indtil betingelserne for en aftale/kontrakt er opfyldt (benyttes ved aftaler i forbindelse med udbud af værdipapirer).
til top
EURISO-møntkode for euro, den fælles valuta i Emu.
EUREXForkortelse af the European Derivatives Exchange.
EURIBORForkortelse af EURO interbank offered rate. Udlånsrenten for euroen, renten fastsættes pt. af 57 banker, hvoraf 47 er fra de 11 inde-lande, fire fra ude-landene samt 6 internationale banker fra ikke-EU lande, der er aktive i Euroland.
euroDen fælles valuta i Ømu’en (ISO-møntkode EUR). Frem til 1. januar 2002, hvor de fælles sedler og mønter introduceres, vil euro kun eksistere som ’kontopenge’, mens de nationale valutaer fortsat anvendes ved kontante betalinger. Senest den 1. juli 2002 bliver euroen eneste lovmæssige betalingsmiddel inden for Ømu’en. Se Emu.
Euro bondObligationer, der udstedes uden for det land, hvis valuta anvendes ved emissionen, og som sælges i flere lande og ikke kun på et enkelt nationalt marked. Det kan f.eks. være en dollarobligation, der er udstedt gennem en tysk bank af en engelsk virksomhed, og som søges solgt i Europa.
Euro certificate of depositKortfristede omsættelige indlånsbeviser, der udstedes af banker i Euro market, fortrinsvis i London.
Euro commercial paperOmsættelige kortfristede gældsbeviser i forskellige valutaer typisk i form af ikke-rentebærende obligationer med løbetider op til et år. ECP´er udstedes i Euro market af banker, private selskaber, stater og andre offentlige låntagere.
Euro commercial paper programmeECP´s udstedes under et program, hvortil der er knyttet et antal dealere, som formidler gældsbeviserne fra udsteder til investorerne. Hvert program har et maksimum for udestående gældsbeviser. Se Euro commercial paper.
Euro currencyTilgodehavende eller gæld udtrykt i en valuta placeret i en bank uden for valutaens hjemland.
Euro issueOffentlig eller privat emission af værdipapirer i Euro market. Sådanne emissioner bliver typisk placeret af et internationalt syndikat af banker hos investorer i flere lande.
til top
EURO LIBORForkortelse af London interbank offered rate for euroen. Udlånsrenten på euroen, der fastsættes i London kl. 11.00 (britisk tid). Renten fastsættes blandt 16 større banker i London.
Euro marketEuromarkedet. Generel betegnelse for de internationale kapital- og pengemarkeder for finansielle fordringer i eurovalutaer.
Euro medium-term noteEuro medium-term notes udstedt i Euro market har normalt løbetider op til 15 år og er som oftest mindre, strukturerede transaktioner, der udnytter specielle fundingmuligheder på et marked. Under et EMTN programme kan der normalt udstedes i mange forskellige valutaer og med vidt forskellig struktur.
Euro note underwriting facilityEn facilitet for udstedelse af Euro notes, hvis afsætning af en gruppe banker er garanteret til en bestemt mindstekurs/maksimalrente.
Euro notesVærdipapirer, der udstedes uden for det land, hvis valuta anvendes ved emissionen. Udtrykket er i en vis udstrækning synonymt med Euro bonds. Euro notes benyttes dog især om værdipapirer med kort løbetid udstedt under et program med længere løbetid, f.eks. ECP, NIF og RUF.
Euro securityAlmen betegnelse for ethvert værdipapir udstedt i Euro market.
EuroclearEuroclear Operations Centre. Clearing house for omsætning af værdipapirer i Euro market. Hjemsted i Bruxelles. Med virkning fra begyndelsen af 2001 fusionerer Euroclear med Sicovam S.A. (the central securities depository of France), hvorved der skabes det største internationale clearingsystem i verden. Euroclear ændrer navn (og selskabsform) til Euroclear Bank S.A., Brussels.
European Association of Securities DealersDen europæiske sammenslutning af værdipapirhandlere. Forkortes EASD.
European Bank for Reconstruction and DevelopmentDen Europæiske Bank for Økonomisk Genopretning og Udvikling. Oprettet af EU i 1990. Den tager sig primært af at yde lån og garantier til genopretning i det tidligere Østeuropa.
European Central BankDen Europæiske Centralbank, ECB, er fra 1. januar 1999 ansvarlig for formuleringen af pengepolitikken og styringen af en lang række centralbankfunktioner for euroområdet. ECB har tre styrende organer: Direktionen (Executive Board), Styrelsesrådet (Governing Council) og Det Generelle Råd (General Council). Direktionen har ansvaret for den daglige drift af ECB, herunder gennemførelse af Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger. Styrelsesrådet består af direktionen og de 11 deltagende landes centralbankchefer. ECB’s tredje besluttende organ, Det Generelle Råd, består af alle 15 EU-landes centralbankchefer samt formanden og næstformanden for direktionen.
til top
European Currency UnitSammensat valuta (composite currency). Ecuen er ophørt med at eksistere, idet den pr. 1. januar 1999 blev afløst af euroen.
European depositary receiptEuropæisk depotbevis, der udstedes og handles i Europa på samme måde som American depositary receipts i USA.
European Investment BankDen Europæiske Investeringsbank, der blev oprettet i 1958, yder lån og garantier til finansiering af projekter, der kan bidrage til en jævn og afbalanceret udvikling i EU. Bankens kapital tilvejebringes ved indskud fra EUs medlemsstater og ved lån på de internationale kapitalmarkeder. Forkortes EIB.
European Monetary SystemDet europæiske valutasamarbejde, som blev etableret i marts 1979. Afløstes 1. januar 1999 af ERM II.
European optionEuropæisk option. Se option.
European Options ExchangeOptionsbørs i Amsterdam. Offentliggør fire indeks: The Amsterdam EOE Index AEX, the Eurotop 100 Index, the Amsterdam MidKap Index og the Dutch Top 5 Index.
European System of Central BanksDen europæiske centralbank udgør sammen med de nationale centralbanker (15) det europæiske centralbank system. Den europæiske centralbank blev etableret den 1. juni 1998 og Ømu'ens tredje fase med en fælles valuta (euroen og fælles pengepolitik) startede den 1. januar 1999. Forkortes ESCB.
EVAForkortelse af economic value added.
event of defaultBegivenhed, der i en kontrakt er opregnet som en misligholdelse og tillægger en part visse beføjelser over for modparten.
event riskBegivenhedsrisiko, dvs. risikoen for at udsteders kreditværdighed pludseligt forringes dramatisk som følge af en afgørende ændring af udsteders ejerforhold. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med friendly take-over bid, hostile take-over bid, leveraged buyout, management buyout eller mergers and acquisitions. For at beskytte investorerne herimod kan der indbygges en covenant og/eller en put option i dokumentationen, således at udsteder, hvis obligationsejerne ønsker det, får pligt til at førtidsindfri obligationerne til pari, hvis hans rating forringes under et nærmere angivet niveau.
til top
ex couponPeriode op til kuponbetalingsdagen, hvor betaling af vedhængende renter ved obligationshandler skifter fra køber til sælger (se accrued interest). Ved handel i ex coupon perioden får køber ingen kuponbetaling ved førstkommende termin, men kompenseres i kursen for renten i den resterende del af terminen. Findes på visse obligationsmarkeder (f.eks. i Danmark og Sverige), hvorimod det ikke eksisterer i Euro market.
ex dividendSe ex coupon.
exchange rate exposureEn åben valutaposition, dvs. mulighed for tab eller gevinst i forbindelse med ændringer i valutakurserne.
exempt listListe over udvalgte investorer, typisk større institutionelle investorer, over for hvilke udbuddet af værdipapirer kun må markedsføres af navngivne managers.
exempt securitiesVærdipapirer, der i USA er undtaget fra krav om registrering. Modsat non-exempt securities.
exercise priceAftalekurs, ved hvilken ihændehaver af en option har ret til at købe eller sælge den underliggende fordring. Kaldes også strike price.
exotic optionsEr betegnelsen for optioner, der er sammensat af elementerne i standardoptionerne. Blandt navnene på optionerne er følgende:
Knock-in
Knock-out
Reverse knock-in call
Reverse knock-out call
Reverse knock-in put
Reverse knock-out put.
expectation theoryForventningshypotesen antager, at yield curve vil være stigende, hvis renteniveauet forventes at stige. Omvendt vil yield curve være faldende, hvis renteniveauet forventes at falde. Se også liquidity preference theory og preferred habitat theory.
expiryUdløbsdato for futures og options.
exposureRisiko. En åben risikoposition, dvs. mulighed for tab eller gevinst i forbindelse med ændringer af markedsvilkårene. Se også sovereign risk, exchange rate exposure og interest rate exposure.
til top
extension swapTransaktion, hvorved løbetiden på en investering forlænges, f.eks. ved at sælge en obligation med en løbetid på 2 år og købe en anden med en længere løbetid. Se også switch.
extrinsic valueTidsværdi af en option - den del af en options værdi, der ikke er indre værdi (intrinsic value). Tidsværdien angiver værdien af at kunne opnå en højere gevinst ved at vente med at udnytte optionen. For en out-of-the-money option er den indre værdi nul, og værdien af optionen er alene tidsværdien.
OpslagsordOrdforklaring
face valueDen pålydende/nominelle værdi. Kaldes også nominal amount of value, par value og principal value.
Fannie MaeFinansjargon for Federal National Mortgage Association.
FAZAktieindeks, der beskriver kursudviklingen for de største selskaber, der er noteret på fondsbørsen i Frankfurt. Beregnes og udgives dagligt af den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Se også DAX.
FDICForkortelse af Federal Deposit Insurance Corporation.
feasibility studyVurdering af alle væsentlige aspekter i et projekt hvad angår udformning, opførelse og drift. Den danner beslutningsgrundlag for, om der skal investeres.
FEDForkortelse af Federal Reserve System.
FED funds Se federal funds.
Federal Deposit Insurance CorporationEn obligatorisk statslig forsikringsordning for bank- og sparekasseindskud i USA. Amerikanske banker og sparekasser er forpligtet til i FDIC at forsikre alle indskud for op til USD 100.000 pr. indskud. Kan sammenlignes med Garantiformuen i Danmark. Forkortes FDIC.
federal funds1) Ikke rentebærende lovpligtige reserver indsat i Federal Reserve System.
2) Ind- og udlån bankerne imellem, der foregår over Federal Reserve System.
Renten på federal funds er den amerikanske centralbanks ledende rentesats.
federal funds rateDen amerikanske centralbanks ledende rentesats. Der fastsættes et mål for fed funds. Det såkaldte fed funds target.
til top
Federal Home Loan Bank SystemFederal Home Loan Banks er private, kapitaliserede kooperative regeringssponsorerede virksomheder, som blev etableret i 1938. De er de største udbydere af realkredit til finansiering af huse. Der er i alt 6.500 medlemmer. FHLBS er for sparekasserne i USA, hvad Federal Reserve System er for commercial banks. System af 12 selvstændige regionale Federal Home Loan Banks under ledelse af et fælles Styrelsesråd med sæde i Washington samt the office of finance og et tilsyn.
Medlemmerne består af commercial banks, sparekasser, kreditforeninger og forsikringsselskaber.
Federal Home Loan Mortgage CorporationKaldes også Freddie Mac. Realkreditinstitut i USA, der blev oprettet af kongressen i 1970 som led i en kriselovgivning, der skulle støtte finansieringen af almindelige familieboliger. FHLMC har status som en halvstatslig institution, hvis virksomhed styres af FHLB. Det var også FHLB, der stillede den oprindelige kapital til rådighed for FHLMC. Se også agency. Freddie Mac har siden oprettelsen finansieret huse for 20 millioner familier, svarende til hver 6. private hjem i USA.
Federal National Mortgage AssociationKaldes også Fannie Mae. Realkreditinstitut i USA, oprindelig oprettet som regeringsorgan i 1938 for at støtte fremskaffelsen af kapital til boligbyggeriet og dermed fremme boligstandarden.
I 1968 blev Fannie Mae privatiseret med privat kapital og på en selvbærende basis. Det er USA’s tredjestørste virksomhed målt på aktiver og nationens største udbyder af realkreditfinansiering.
Federal Reserve BankSe Federal Reserve System.
Federal Reserve SystemDen centrale pengepolitiske institution i USA. Federal Reserve System består af 12 selvstændige regionale Federal Reserve Banks under ledelse af et fælles Styrelsesråd (Federal Reserve Board) med sæde i Washington. Styrelsesrådet har 7 medlemmer, hver valgt for en periode på 14 år. Forhandlingerne ledes af en formand udpeget (blandt medlemmerne) af USA’s præsident for en periode på 4 år. Pengemarkedspolitikken formuleres af Federal Open Market Committee (FOMC).
feeProvision. Se concession or commission.
FHLBForkortelse af Federal Home Loan Bank System.
FHLMCForkortelse af Federal Home Loan Mortgage Corporation.
FIMBRAForkortelse af Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association.
FIMCForkortelse af Federal Open Market Committee. Se Federal Reserve System.
til top
Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory AssociationSelvstyrende organisation i England, der for at beskytte forbrugerne har til opgave at overvåge broker-firmaernes virksomhed på de finansielle markeder i London. Se også self-regulating organisation. FIMBRA har 3600 medlemmer.
financial leverage/financial gearingFinansiel løftestangseffekt/finansiel risiko. Betegner en virksomheds optagelse af gæld for at forøge det forventede afkast på egenkapitalen. Opgøres som forholdet mellem fremmedkapital og fremmedkapital plus egenkapital. Termen anvendes også som udtryk for forholdet mellem en virksomheds netto rentebærende gæld og markedsværdien af virksomhedens egenkapital.
Financial Services AuthoritySelvstyrende organisation, der har til opgave at overvåge og regulere de finansielle markeder i England. Indtil 1. juni 1998 var Bank of England ansvarlig for regulering af bankerne i England. Se også self-regulating organisation. Forkortes FSA.
Financial Times Stock Exchange Index 100FT-SE 100 Index (kaldet Footsie). Aktieindeks, der beskriver kursudviklingen for de 100 største børsnoterede selskaber på London Stock Exchange. Beregnes og udgives af den engelske avis Financial Times.
firmAnvendes i forbindelse med:
1) Fast tilbud (firm offer)
2) Fast pris (firm price)
3) Bindende ordre (firm order).
fiscal agency agreementEn aftale mellem en fiscal agent og en låntager.
fiscal agentEn bank udpeget af låntager til på dennes vegne at varetage den praktiske administration i forbindelse med obligationer, som er udestående under en emission. Det kan være indløsning af rentekuponer, registrering af ejerskifte for navneudstedte obligationer, ombytning af obligationer, udstedelse af erstatningsobligationer og indfrielse af hovedstol ved udløb.
Fisher’s EffectFisher’s Effect er navnet på en ligevægtsteori, udarbejdet af den amerikanske økonom Fisher, der antager, at den nominelle rentesats for en given pengefordring er lig med summen af realrenten og den forventede inflationsrate.
Fitch IBCAEngelsk-amerikansk kreditvurderingsbureau, der benytter følgende symboler til at udtrykke rating, enten langfristet eller kortfristet (altid af en bestemt fordring):

Langfristet
AAA AA A
BBB BB B
CCC CC C
Kortfristet
F1+
F1
F2
F3
B
C
D
AAA er bedst, AA næstbedst etc. For kategorierne AA til CCC suppleres med et + eller et -, hvis yderligere nuancering skønnes påkrævet.
fixed price reofferEn syndikeringsmetode, der ofte benyttes på obligationsemissioner i Euro market. Medlemmerne i syndikatet accepterer ikke at sælge obligationerne i det primære marked til en pris under FPR før syndikatet er ’brudt’ (normalt inden for 24 timer efter launch date). På denne måde undgås massivt tilbagesalg, mens syndikatet etableres, og managers har større sikkerhed for, at deres fee ikke udvandes. Introduceret af Morgan Stanley i 1989.
til top
fixed rate (of interest)Fast rente. Udtrykket benyttes især, hvis et lån løber over en periode på mere end 1 år. I det tilfælde kan man tale om variabel rente, hvor renten ændres hver måned, eller man kan tale om en fixed rate svarende til den 1-årige rente, hvis lånet løber i 1 år eller længere.
fixingOfficiel notering af valutakurser. Udtrykket benyttes også om fastsættelsen af rentesatsen på et variabelt forrentet værdipapir eller på en swap.
flat feeEngangsprovision.
flip-flop securityEn obligation, hvor ejeren har ret til at bytte frem og tilbage mellem det oprindelige papir og et andet papir med en kortere restløbetid, dog mod betaling af et strafgebyr. Se også convertible bond.
floating exchange rate regimeValutakursen bestemmes alene af markedskræfterne på valutamarkedet.
floating rate noteObligationer med variabel rente udstedt i Euro market, hvor rentefastsættelsen typisk sker hver 3. eller 6. måned.
floating rate of interestVariabel rente, der for en given periode sædvanligvis er aftalt som et tillæg til en aftalt interbankrentesats, f.eks. LIBOR.
floorEn aftale, der fastsætter en minimumssats for renten på et givet aktiv, dvs. en aftale, der lægger en bund under den rente, et variabelt forrentet aktiv kan give som afkast. Udtrykket benyttes typisk i forbindelse med salg eller køb af en stribe af put options på FRAs på en bestemt strike price. Der etableres herved et ’gulv’ under den variable rente.
floortionEn option på at købe et floor på et bestemt tidspunkt eller inden for en given periode.
flotationBørsintroduktion eller andet aktieudbud (tegning eller salg), der væsentligt forandrer og udvider en virksomheds ejerkreds.
til top
FNMAForkortelse af Federal National Mortgage Association.
FOMCForkortelse af Federal Open Market Committee. Se Federal Reserve System.
FOOTSIEFinansjargon for Financial Times Stock Exchange Index 100.
force majeureEn indtruffet hændelse uden for en kontraktparts kontrol (f.eks. krig, strejke, naturkatastrofe), som gør det umuligt for denne, at overholde sine forpligtelser under kontrakten, hvorefter han frigøres fra disse. En force majeure klausul vil normalt være indeholdt i dokumentationen på obligations- og aktieemissioner.
foreign exchangeValuta. Foreign exchange samt forkortelserne FOREX og FX anvendes også om bankernes afdelinger for handel med valuta. I Danmark har disse afdelinger også – især tidligere – været kendt under betegnelsen arbitrage.
foreign exchange riskValutakursrisiko.
FOREXForkortelse af foreign exchange.
forfaiting En kreditmulighed, hvorunder banken afkøber veksler eller dokumenter under en remburs, der udstedes i forbindelse med handelstransaktioner. Afkøbet sker uden regres, dvs. banken kan ikke gøre noget krav gældende over for sælger i tilfælde af misligholdelse. Derfor kaldes ordningen også non-recourse finansiering.
forward contractTerminskontrakt. Udtrykket refererer til en aftalt individuel kontrakt med fremtidig levering til allerede fastsat pris og forfaldsdag. Modsat futures contracts som er standardiserede kontrakter.
forward (exchange) rateTerminskurs. Spotkursen på en valuta fratrukket eller tillagt renteforskellen omregnet til valutakurstillæg henholdsvis valutakursfradrag.
til top
forward marketTerminsmarkedet, dvs. et marked, hvor varer, værdipapirer eller valuta handles til en fastsat pris til levering på en fremtidig dato.
forward rate agreementFremtidig renteaftale, dvs. en aftale mellem to parter om at fastlåse rentesatsen på et fremtidigt indlån eller et fremtidigt udlån. Nettoafvikling sker ved periodens start. Forkortes FRA.
Forward Rate Agreements British Bankers Association TermsEn standardiseret referenceramme for dokumentationen af forward rate agreements, der indgås på interbankmarkedet i London. Udarbejdet af BBA, den engelske bankforening. Se også BBAIRS terms.
forward-forward depositEn aftale om på en bestemt fremtidig dato at modtage et indlån eller afgive et udlån af aftalt størrelse for en aftalt periode til en aftalt rente.
forward-forward transactionEn forretning med fremtidig startdato til aftalte satser (typisk i terminsmarkedet).
forward startSe forward swap.
forward swapEn swap, der indgås under de aktuelle valutakurs- og rentevilkår, men hvor swappens startdato ligger et stykke ude i fremtiden.
FPRForkortelse af fixed price reoffer.
FRAForkortelse af forward rate agreement.
FRABBA termsForkortelse af Forward Rate Agreements British Bankers Association Terms.
til top
FRCDForkortelse af floating rate certificate of deposit, dvs. variabelt forrentede indlånsbeviser.
Freddie MacFinansjargon for Federal Home Loan Mortgage Corporation.
free cash flowFrit cash flow. Pengestrøm fra driften minus investeringer. Frit cash flow er beregnet før renter, udbytte og afdrag på gæld samt kapitalfremskaffelse.
friendly take-over bidVenligtsindet virksomhedsovertagelse. Betegnelse for afgivelse af et tilbud om overtagelse af en virksomhed, der sker i forståelse med ledelsen. Kan eksempelvis ske i form af en leveraged buyout. Modsat hostile take-over bid.
FRNForkortelse af floating rate note.
FRN with cap rateObligation med variabel rente, der dog ikke kan overstige en maksimumrente.
front-end feeEngangsprovision, der betales i forbindelse med etableringen af et lån.
front-end underwritingEn form for underwriting, der træder i kraft forud for udbuddets gennemførelse og således forpligter underwriters i udbudsperioden.
FSAForkortelse af Financial Services Authority.
FT-SE 100Se Financial Times Stock Exchange Index 100. I daglig tale kaldet FOOTSIE.
til top
full coupon bondEn obligation med en kuponrente, der svarer til markedsrenten, og derfor handles til eller nær pari.
fungibleOmbyttelig. Term med forskellig betydning på forskellige markeder:

1) På futures markedet benyttes den om kontrakter, der handles og afregnes på forskellige handelsdage.

2) På værdipapirmarkedet benyttes termen om identiske værdipapirer i et bogføringssystem, hvor der ikke er noteret en bestemt aktie eller obligation på den enkelte ejers konto.

3) Mere specielt benyttes termen om obligationer udstedt i en ny emission, der bortset fra emissionskursen, som vil afspejle markedsrenten er identiske med en allerede udstedt obligationsserie og derfor forsynes med samme fondskode. Se også tap issue.
fut-opI Danmark almindelig anvendt betegnelse for futures og options.
future rate agreementSe forward rate agreement.
futuresStandardiserede kontrakter om fremtidig levering af varer eller værdipapirer. Se futures contract.
futures contractEn futurekontrakt er en standardiseret gensidig aftale om fremtidigt køb eller salg af et underliggende aktiv til en aftalt kurs på et fast fremtidigt tidspunkt. Standardiseringen omfatter stykstørrelse, løbetid og det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er typisk en aktie, et aktieindeks, en obligation eller en kurv af leverbare obligationer. For de fleste futurekontrakter, som handles internationalt, vil der være tale om fysisk levering af det underliggende aktiv. Futurekontrakterne handles som oftest på specielle børser for futures og optioner.
Der indbetales en sikkerhedsmargin til dækning for den næste dags kursudvikling. Endvidere er der en daglig variationsmargin, som er en daglig afregning af den foregående dags tab/gevinst. Tab/gevinst opgøres på basis af den foregående dags officielle lukkekurs.
Handel med futurekontrakter gennem Danske Bank kræver en rammeaftale.
futures marketMarked for handel med futures.
FXSe foreign exchange.
FX swapEn aftale om salg eller køb af valuta på et givet fremtidigt tidspunkt.
OpslagsordOrdforklaring
gammaDen teoretiske ændring i delta ved en ændring på én kursenhed i det underliggende værdipapir.
GDOFForkortelse af Garantifonden for Danske Optioner og Futures.
gearingGæld i forhold til egenkapitalen. Termen er et britisk-engelsk udtryk. Amerikansk-engelsk anvender termen leverage om det samme begreb.
genericBetegner det karakteristiske ved en bestemt klasse af aktiver i modsætning til det specifikke aktiv. Eksempelvis den effektive rente i et bestemt løbetidssegment fremfor den effektive rente på en given obligation i løbetidssegmentet. Termen bruges ofte om konstruerede indeks af historiske data, f.eks. den historiske toneangivende 10-årige rente.
gilt-edged paperBetegnelse, der anvendes om obligationer udstedt af den engelske stat.
giltsSe gilt-edged paper.
Ginnie MaeFinansjargon for Government National Mortgage Association.
Glass-Stegall ActEn US-lov fra 1933 ifølge hvilken det var forbudt for commercial banks at eje, garantere eller handle med aktier og obligationer. Bestemmelsen er siden ophævet.
global bondEn obligation, der kan handles og afvikles på flere markeder på samme tid, f.eks. i USA, Japan og på Euromarkedet. Ideen blev oprindelig fostret af World Bank for at skærpe konkurrencen (og dermed prissætningen) mellem udstedelser i Yankee og Euro bond markederne.
global co-ordinatorDen/de managers der forestår den overordnede koordination af et internationalt udbud af værdipapirer.
til top
global noteEt midlertidigt bevis for en hel emission, der udstedes, inden de endelige værdipapirer er tilgængelige. Formålet er at styre fordelingen af værdipapirerne i det primære marked i overensstemmelse med de for emissionen fastsatte selling restrictions.
GlobexEt skærmbaseret handelssystem for efterbørshandel, som udbydes af CME/IMM via Reuters.
GNMAForkortelse af Government National Mortgage Association.
going concernEn virksomhed som forventes at fortsætte sine aktiviteter i en overskuelig fremtid. En going concern værdiansættes anderledes end en virksomhed, som forventes at ophøre. Se breakup value.
golden parachuteBetegnelse, der anvendes om usædvanligt store ’gyldne håndtryk’ til ledelsen. Den udløses, hvis ledelsen bliver fjernet fra dens poster i forbindelse med et uønsket skift i kontrollen over selskabet. Se også hostile take-over bid, Pac-Man defence, poison pill, lock-up, raider og sweeping the street.
good deliveryEn levering, hvor alle aftalte forhold, herunder engagement, juridiske dokumenter o.lign., er i orden.
good value1) Betaling med god valør.
2) Betaling med umiddelbart tilgængelige midler.
Government National Mortgage AssociationKaldes også Ginnie Mae. Realkreditinstitut i USA, der fuldt ud ejes af den amerikanske forbundsregering. Instituttet blev oprettet i 1968 som led i en deling af FNMA og overtog herfra de særlige sanerings- og boligstøtteordninger. Forkortes GNMA. Se også agency.
governmentsUdtryk for værdipapirer udstedt af en stat, fortrinsvis den amerikanske stat.
grace period1) Tiden fra etablering af et lån, til den første betaling af afdrag forfalder.
2) En henstandsperiode, inden for hvilken låntager har mulighed for at afværge sanktioner ved forsinket betaling.
til top
green shoeEn mængde aktier, normalt op til 15% af det oprindelige udbud, som en større aktionær i selskabet giver lead manager option på at overtage i forbindelse med et aktieudbud. Lead manager kan anvende disse aktier til at inddække en short position, opstået som følge af tildeling ud over det oprindelige udbud.
grey marketI Euro market, perioden mellem launch date og settlement date, hvor værdipapirerne handles under forudsætning af, at de virkelig emitteres. Se også when issued trades.
grey market priceDen kurs, hvortil papirerne i en forventet emission handles under forudsætning af, at emissionen bliver en realitet.
gross spreadForskellen mellem den kurs, låntager modtager for sine udstedte værdipapirer, og den kurs, investor betaler for dem. Dette spread indeholder management fee, selling concession og underwriting fee.
growth stockVækstaktie – beskriver aktier i selskaber, som forventes at have en fremtid med stor vækst.
guaranteed noteSe equity-linked bond/note.
OpslagsordOrdforklaring
hands offUdtryk, der anvendes om venture-investorer, der ikke blander sig i ledelsen af selskaber, de har investeret i. Modsat hands on.
hands onUdtryk, der anvendes om venture-investorer, der i opbygningsfasen eller i vanskelige perioder går aktivt ind i ledelsen af de selskaber, de har investeret i, f.eks. ved at tilføre ekstern ledelsesekspertise. Modsat hands off.
Hang SengIndeks for aktier, der er noteret på fondsbørsen i Hong Kong.
harmless warrantTermen betegner en emissionskonstruktion, hvorved udsteder samtidig afdækker alle risici i forbindelse med en eventuel udnyttelse af warrants. Det kan f.eks. være en struktur, der giver udsteder mulighed for at førtidsindfri host bonds, efterhånden som warrant-ihændehaverne benytter sig af deres tegningsret, så udsteders samlede låneportefølje ikke forøges.
hausseSe long.
heaven and hell bondEn type dual currency bond, hvis indfrielse er direkte knyttet til ændringer i spotvalutakursen fra udstedelse til forfald.
hedgeRisikoafdækning, dvs. forholdsregler mod tab som følge af fremtidige kursændringer.
high flyerFinansjargon for en emission der er en bragende succes.
high-coupon swapSe off-market coupon swap.
high-yield bondHøjtforrentet obligation. Udtrykket bruges oftest om junk bonds. Det dækker over obligationer med en rating under investment grade, udstedt af højtgearede selskaber. Det kan f.eks. være i forbindelse med en leveraged buyout eller en forringet kreditværdighed i gamle hæderkronede selskaber.
til top
holding period returnAfkastet på en investering over en given periode.
host bondVærtsobligation, dvs. den underliggende obligation, som en warrant oprindelig blev udstedt i tilknytning til.
hostile take-over bidFjendtlig virksomhedsovertagelse. Betegnelse, der benyttes, når der afgives tilbud om overtagelse af en bestemmende aktiepost i en virksomhed, i modstrid med ledelsens ønske. En køber kan f.eks. ønske at opsplitte virksomheden i mindre enheder, hvor de mest profitable enheder sælges for at finansiere projektet. Modsat friendly take-over bid.
OpslagsordOrdforklaring
IADBForkortelse af Inter-American Development Bank.
IBRDForkortelse af International Bank for Reconstruction and Development.
ICCHForkortelse af International Commodities Clearing House.
IFCForkortelse af International Finance Corporation.
IMFForkortelse af International Monetary Fund.
IMMForkortelse af International Monetary Market.
IMROForkortelse af Investment Management Regulatory Organisation.
income yieldSe current yield.
indentureSkriftligt bevis på gældsætning. Se også debenture.
index arbitrageArbitrage mellem et børsindeks og futures contracts på børsindekset.
til top
index-linked noteObligation, hvor indfrielseskursen er afhængig af udviklingen i et givet aktieindeks (eller en eller flere udvalgte aktier) dog således, at indfrielseskursen ikke kan blive lavere end en på udstedelsestidspunktet fastsat kurs, som oftest er 100%. Se guaranteed notes og equity-linked bonds/notes.
indexationIndeksering. Betegner det forhold, at et aktivs afkast knyttes sammen med udviklingen i et indeks eller prisnoteringen på en vare. Eksempelvis kan et olieselskab udstede en indekseret obligation, hvor tilbagebetalingsprofilen knyttes sammen med kursen på råolie-futures. Se equity-linked bond/note.
insolvencyInsolvens, dvs. den situation, hvor værdien af et selskabs passiver overstiger værdien af dets aktiver.
institutional investorBetegnelse for en organisation med stort investeringsvolumen (professionelle investorer). Termen anvendes bl.a. om pensionskasser, forsikringsvirksomheder, investeringsforeninger m.v. samt fonde, hvis formål er investeringsvirksomhed.
Inter-American Development BankDen Amerikanske Udviklingsbank, der blev oprettet i 1959, yder lån på lempelige vilkår til medlemslandene i Mellem- og Sydamerika med henblik på at fremme økonomisk og social udvikling. Forkortes IABD.
interbank rateRentesats gældende for indlån/udlån placeret af en bank hos en anden bank i det såkaldte interbankmarked, eksempelvis LIBOR og CIBOR.
inter-day limitMaksimum for den risko, som det tillades dealers at opretholde fra én bankdag til den næste. Se overnight.
interest rate exposureEn åben renteposition, dvs. mulighed for tab eller gevinst i forbindelse med ændringer i renteniveauet.
interest rate parity theoryRenteparitetsteorien, der antager, at ændringer i valutakurserne vil reflektere renteforskellen mellem markederne.
interest rate swapSe swap.
til top
internal rate of returnIntern rente eller effektiv rente. Den kalkulationsrente, hvor nutidsværdien af en fremtidig betalingsstrøm er lig med det investerede beløb. Forkortes IRR.
International Bank for Reconstruction and DevelopmentDen Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling. Almindeligt kendt som World Bank. Blev oprettet med henblik på genopbygning efter 2. Verdenskrig, herunder ydelse af økonomisk bistand til ulandene. Medlemskab i IBRD forudsætter medlemskab af IMF.
International Commodities Clearing HouseUafhængigt clearing house i London, der overvåger, afstemmer og garanterer handler på futures- og options-børser i London og i en række andre finanscentre. ICCH garanteres af de seks største clearing banks i England.
International Finance CorporationFinansieringsinstitut med tilknytning til Verdensbanken. IFCs opgave er at stimulere erhvervslivet i udviklingslande.
International Monetary FundDen Internationale Valutafond blev oprettet samtidig med World Bank med henblik på at fremme stabile valutakurser og internationalt valutarisk samarbejde.
International Monetary MarketEn datterbørs under Chicago Mercantile Exchange med finansielle futures og options som speciale.
International Primary Markets AssociationInternational forening af finansielle institutioner, der formidler afsætning af værdipapirer i det internationale primary market. IPMA har til formål at virke for en standardisering af praksis på det primære marked.
International Securities Markets AssociationTidligere benævnt Association of International Bond Dealers. Organisation, der udsteder og håndhæver regler for handel med værdipapirer på Euro market og andre internationale værdipapirmarkeder. Forkortes ISMA.
International Security Identification NumberInternational standardbetegnelse for værdipapirer udarbejdet af ISO. ISIN-koder har erstattet alle andre fondskoder i Clearstream og Euroclear. Danske fondskoder er baseret på ISIN.
International Standardization OrganizationInternational organisation, der udarbejder og fastlægger internationale standarder på en lang række områder. Se International Security Identification Number og ISO currency codes.
til top
International Swaps and Derivatives AssociationInternational forening af finansielle institutioner, der formidler handel med swaps på de internationale markeder. ISDA har til formål at virke for en standardisering af praksis og dokumentation i forbindelse med swap transaktioner. Se også ISDA Code.
interventionCentralbankernes køb og salg af valuta/værdipapirer, f.eks. når renteniveauet eller valutakursen ønskes påvirket.
in-the-money optionOption, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger bedre end exercise price:
1)call option: Markedskursen ligger over exercise price.
2)put option: Markedskursen ligger under exercise price.
intra-day limitMaksimum for den risiko, som det tillades dealers at tage inden for én og samme bankdag.
intrinsic valueIndre værdi af en option. Værdien af en option, såfremt den indløses på det pågældende tidspunkt. Den indre værdi er lig differencen mellem exercise price og den aktuelle kurs på det underliggende aktiv.
inverse FRNInverse floating rate note. Se reverse FRN.
inverse requirySe EMTN programme.
investment bankBetegnelse af amerikansk oprindelse, der anvendes om en finansiel institution, der udelukkende beskæftiger sig med formidling af værdipapirhandel, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i forbindelse hermed. Opsplitningen mellem investment banks og commercial banks skyldtes Glass-Steagall Act. I England kaldes en tilsvarende institution for merchant bank. Se også universal bank.
investment gradeEn obligation, der har fået tildelt ratingen Baa eller højere hos Moody’s eller BBB eller højere hos Standard & Poors. I USA er værdipapirer med investment grade kvalificeret som bankinvestering iflg. lovgivningen for commercial banks. Se også rating.
Investment Management Regulatory OrganisationSelvstyrende organisation i England, der for at beskytte forbrugerne har til opgave at overvåge og regulere finansrådgivernes virksomhed på de finansielle markeder i London. Se også SRO.
til top
Investment Services DirectiveInvesteringsservicedirektivet. EU-direktiv af 10. maj 1993, der skal give investeringsselskaber (herunder kreditinstitutter) mulighed for at udøve investeringsserviceaktivitet i hele EU-området på baggrund af én tilladelse. Se også CAD.
invitation telexTelex/telefax udsendt af lead manager med henblik på at invitere andre banker til at deltage i en management group i forbindelse med gennemførelse af en finansiel transaktion under syndikering/aktieudbud.
IOForkortelse af interest only. En CMO-tranche, hvor afkastet udelukkende sker i form af renter, beregnet på baggrund af en fiktiv hovedstol. Den fiktive hovedstol kobles til en af de andre CMO-trancher, hvorfor rentebetalingerne på en IO følger restgælden på denne tranche. Prisen på en IO vil derfor sædvanligvis stige, når markedsrenten stiger. En IO er et gearet instrument. Se endvidere PAC, PO og TAC.
IOUForkortelse af ’I o(we) (yo)u’, der direkte oversat betyder ’jeg skylder dig’. Udtrykket anvendes om den simpleste form for et gældsbevis, nemlig debitors ensidige erklæring om at skylde kreditor det lånte beløb, uanset hvilken form denne erklæring har.
IPMAForkortelse af International Primary Markets Association.
IPOForkortelse af initial public offering. Børsintroduktion, dvs. optagelse af værdipapirer til notering på en børs.
IRRForkortelse af internal rate of return.
ISDForkortelse af Investment Services Directive.
ISDAForkortelse af International Swaps and Derivatives Association.
ISDA CodeCode of Standard Wording Assumptions and Provisions for Swaps, dvs. en standardiseret referenceramme for dokumentationen af swaps, udarbejdet af ISDA med henblik på at forenkle og standardisere dokumentationen af indgåede swap-aftaler. Se også BBAIRS Terms.
til top
ISINForkortelse af International Security Identification Number.
ISMAForkortelse af International Securities Markets Association.
ISOForkortelse af International Standardization Organization.
ISO Currency CodesISO møntkoder. Internationale standardforkortelser for alle anvendte valutaer udarbejdet af ISO. Blandt disse møntkoder, der har vundet stigende udbredelse, skal nævnes koderne for de mest anvendte valutaer:

AUD=Australske dollar
BEF=Belgiske franc (konvertible)
CAD=Canadiske dollar
CHF=Schweiziske franc
DEM=Tyske mark
DKK=Danske kroner
ESP=Spanske pesetas
EUR=Euro
FIM=Finske mark
FRF=Franske franc
GBP=Engelske pund sterling
GRD=Græske drachmer
IEP=Irske pund
ITL=Italienske lire
JPY=Japanske yen
LUF=Luxembourgske franc
NLG=Hollandske gylden
NOK=Norske kroner
SEK=Svenske kroner
PTE=Portugisiske escudos
USD=Amerikanske dollar
XEU= ECU
XDR= Special Drawing Rights.
issueUdbud af nyudstedte obligationer eller aktier. Udbuddet kan gennemføres enten som et offentligt udbud eller som en privat placering. Se private placement, public issue og public offering.
issue and paying agentDen bank, der udnævnt af låntager og på dennes vegne har ansvaret for den praktiske udstedelse af værdipapirerne ved en nyemission, f.eks. under EMTN og lignende programmer samt for varetagelsen af de løbende betalinger i forbindelse hermed. Se også agent bank og agent.
issue costsEmissionsomkostninger, dvs. administrationsomkostninger, som lead manager afholder i forbindelse med en emission ud over, hvad der refunderes af låntager/udsteder. Sådanne emissionsomkostninger kan i et vist omfang modregnes i underwriting fee/commission.
issue dateSe closing date.
issue priceEmissionskurs, dvs. den kurs en emission udbydes til.
issuerUdsteder, dvs. aktieudsteder eller låntager i forbindelse med emission af et obligationslån.
til top
OpslagsordOrdforklaring
joint and several liabilitySolidarisk hæftelse, f.eks. i f. med garanti, konto eller andet engagement.
Jumbo PfandbriefTysk realkreditobligation. Ordet ’Jumbo’ henviser til, at den pågældende serie har en cirkulerende mængde, som er større end 500 mio. euro, og at mindst tre market makers løbende stiller kurser på papiret.
junior debtGæld/obligationer/værdipapirer, der i tilfælde af konkurs tilgodeses efter visse andre prioriterede fordringer på den pågældende debitor. Modsat senior debt.
junk bondEn obligation med lav rating. Denne type obligation tilbyder investor større afkast end obligationer fra økonomisk sunde kreditorer, mod større risiko.
OpslagsordOrdforklaring
kamikaze bondKamikaze-obligation. Kamikaze refererer til de japanske selvmordspiloter under 2. verdenskrig.
KassenobligationObligation med en løbetid på 2-6 år, udstedt af den tyske forbundsregering eller andre offentlige myndigheder. I tysktalende lande bruges udtrykket generelt om obligationer med en tilsvarende løbetid.
killer beesSlangudtryk i Wall Street om det store antal advokater, revisorer og ledelseskonsulenter, som mange amerikanske selskaber har på lønningslisten, så de kan slippes løs på enhver, der forsøger at tage selskabet som bytte gennem en fjendtlig overtagelse. Se hostile take-over bid.
kiwi loanEurolån med pålydende i new zealandske dollar.
knock inEn option (put eller call) der først aktiveres, når kursen på det underliggende aktiv når et bestemt niveau, som på forhånd er aftalt.

Optionerne karakteriseres under fællesbetegnelsen exotic options. Til kategorien hører også: reverse knock.
knock-outEn option (put eller call), som udløber, hvis kursen på det underliggende aktiv rammer et forudbestemt niveau.

Optionerne karakteriseres under fællesbetegnelsen exotic options. Til kategorien høre også: reverse knock-in call
Reverse knock.
OpslagsordOrdforklaring
launch dateTermen bruges bl.a. om tidspunktet for meddelelse til markedet om et forestående udbud.
LBOForkortelse af leveraged buyout.
lead managerLead manager er den bank, der leder et syndicate af banker i forbindelse med et værdipapirudbud.
leasingEn aftale, hvor ejeren af et aktiv mod betaling garanterer brugeren brugsretten til aktivet i en bestemt periode.
legBenyttes om en enkelttransaktion, der sammen med en række andre enkelttransaktioner udgør et større transaktionskompleks.
lender’s option – borrower’s optionEt variabelt forrentet værdipapir udstedt af engelske lokale myndigheder. Ihændehaver kan når som helst anmode om at få ændret rentesatsen. Låntager kan i så fald vælge enten at betale den ønskede nye rentesats eller at indfri obligationen. Se også borrower’s option – lender’s option.
leverageForsøg på forøgelse af afkast gennem investering delvist på grundlag af lånte midler. Leverage er en amerikansk-engelsk term. Den britisk-engelske term for samme begreb er gearing.
leveraged buyoutOvertagelse af virksomhed, finansieret af lån med sikkerhed i den overtagne virksomheds aktiver. Se også friendly take-over bid.
LIBIDForkortelse af London Interbank Bid Rate.
LIBORForkortelse af London Interbank Offered Rate.
til top
LICOM TermsForkortelse af London Interbank Currency Options Market Recommended Terms and Conditions.
lifeEt værdipapirs løbetid, dvs. tiden fra første renteberegningsdag til udløb.
LIFFEForkortelse af London International Financial Futures Exchange.
LIMEANForkortelse af London Interbank Mean Rate.
line of creditTilsagn fra kreditgiver til låntager vedrørende maksimal fremtidig kreditydelse. Kaldet en ’committed facility’, hvis banken er forpligtet til at udlåne under visse forudsætninger. En ’uncommitted facility’ forpligter ikke banken til at udlåne, og på eksisterende træk under faciliteten kan banken kræve indfrielse på ethvert tidspunkt. Se også bank line.
liquidityLikviditet i et værdipapir, dvs. hvor meget det bliver omsat.
liquidity preference theoryLikviditetspræference-teorien, der antager, at en yield curve er stigende, fordi investorerne kræver et højere afkast for obligationer med lang restløbetid for at kompensere for den længere likviditetsbinding. Se også expectation theory og preferred habitat theory.
liquidity rateLikviditetsgrad. Et udtryk for låntagers evne til at klare sine kortfristede betalingsforpligtelser.
liquidity risk1) Likviditetsrisikoen, dvs. risikoen for, at den nødvendige kapital ikke vil være til rådighed til en given rente på et bestemt tidspunkt i fremtiden, når et værdipapir eller et lån ønskes refinansieret.
2) Risikoen for, at et aktiv ikke er likvidt. Se liquidity.
listingOptagelse af værdipapir til officiel notering på en fondsbørs.
til top
lock-upFastlåsning. En ret givet af et selskabs ledelse til en venligsindet tredjemand, hvorved den pågældende, i tilfælde af at selskabet udsættes for et fjendtligt overtagelsesforsøg, gives ret til at købe bestemte aktiver til en særlig gunstig pris på i forvejen fastsatte vilkår. Se også golden parachute, hostile take-over bid, Pac-Man defence, poison pill, raider og sweeping the street.
lock-up agreementAftale hvorefter en større aktionær i et selskab forpligter sig til ikke at afhænde aktier i selskabet inden for en given periode, typisk 6-12 måneder.
lock-up period1) På det amerikanske marked: Den periode, der skal gå, før en emission må sælges til individuelle investorer, dvs. at emissionen skal være placeret på markedet og aktivt have været på det sekundære marked i mindst 40 dage. Se også seasoned issue.
2) I Euro market: Perioden fra closing date til udstedelsen af de endelige obligationer har fundet sted, dvs. den periode, hvor global note repræsenterer hele emissionen.
3) På aktiemarkedet: Den periode i hvilken en større aktionær har forpligtet sig til ikke at afhænde aktier i et selskab. Se også lock-up agreement.
Lombard rateDen rente, tyske banker kan låne til i Bundesbank mod sikkerhed i værdipapirer. Der kan dog højst lånes et beløb svarende til værdien af de værdipapirer, banken har deponeret i Bundesbank.
London Interbank Bid RateDen rente, hvortil banker er villige til at modtage indskud fra andre banker på London interbankmarkedet. Forkortes LIBID.
London Interbank Currency Options Market Recommended Terms and ConditionsStandardiseret referenceramme for dokumentationen af handler med valutaoptioner på interbankmarkedet i London. Udarbejdet af British Bankers Association.
London Interbank Mean RateGennemsnittet af LIBOR og LIBID.
London Interbank Offered RateDen rente, hvortil banker tilbyder indskud i andre banker på London interbankmarkedet. Anvendes som referencerente i en lang række finansielle kontrakter, fx swaps. Forkortes LIBOR.
London International Financial Futures ExchangeBørs i London for handel med futures. Forkortes LIFFE.
longEt udtryk, der anvendes om en værdipapir- eller en valutadealer, hvis beholdning overstiger, hvad der kræves til afdækning af hans position. Modsat short.
til top
long bondsBonds med lang løbetid. Opfattes traditionelt som 30-årige amerikanske statsobligationer. Det er kun få lande, der i større omfang har udstedt statsobligationer med lang løbetid.
long couponsEn bond, hvor en af renteperioderne, sædvanligvis den første, er længere end de andre.
long-term1) I Euro bond-markedet refererer det til løbetider over 7 år.
2) I regnskabspraksis refererer det til gæld med en restløbetid, der overstiger ét år.
3) I amerikansk markedsterminologi betegner det lån med en løbetid på over 15 år.
loroSe vostro.
low-coupon swapSe off-market coupon swap.
LSEForkortelse af London Stock Exchange.
OpslagsordOrdforklaring
M&AForkortelse af mergers and acquisitions.
make a marketLøbende at stille bindende købs- og salgskurser i et værdipapir. Se market maker.
management buy-inBetegnelse, der anvendes om en virksomhedsovertagelse, hvor en udefra kommende leder eller ledergruppe, ved hjælp af nogle større investorer, køber de hidtidige ejere ud og overtager virksomheden. Se også management buyout.
management buyoutDet forhold, at de ledende medarbejdere i en virksomhed køber de hidtidige ejere ud og overtager virksomheden. Kan ske som leveraged buyout.
management contractManagementkontrakt. Aftale, hvormed en privat virksomhed påtager sig ansvar for en række driftsmæssige funktioner, samtidig med at den er bemyndiget til at træffe ledelsesmæssige dispositioner. Der er ikke knyttet investeringsansvar til managementaftaler. Honoreringen kan delvis være baseret på facilitetens driftsmæssige overskud.
management fee / commission / concessionEmissionsprovision. Ledelses- eller administrationsprovision, dvs. den provision, som låntager/udsteder/udbyder betaler til consortium banks, for at disse tilrettelægger og forestår den praktiske administration af et værdipapirudbud. Provisionen betales som en fast procentdel af værdipapirernes pålydende værdi eller kursværdi.
management groupBetegner gruppen af primære underwriters/managers ved et udbud af værdipapirer.
managerDeltager i et syndicate i forbindelse med et værdipapirudbud. Konsortiestrukturen består ofte af: global co-ordinator(s), lead managers, co-lead managers og co-managers.
En manager har følgende funktioner:
1)Managing, dvs. drøftelse af muligheder og fastlæggelse af foreløbige og endelige betingelser for et værdipapirudbud i samarbejde med udsteder/udbyder og de øvrige managers.
2)Underwriting, dvs. garantere afsætningen af hele eller en del af værdipapirudbuddet.
3)Placing/Selling, dvs. afsætning af værdipapirudbuddet til investorerne.

For disse funktioner modtager den enkelte manager henholdsvis management fee/commission/concession, underwriting fee/commission og selling commission/concession.
managers' agreement/ management agreementAftale mellem managers i forbindelse med et værdipapirudbud, som regulerer en række forhold mellem de deltagende managers, som f.eks. den enkelte managers opførsel under udbuddet, betalingsvilkår, fordeling af underwriting, omkostninger m.v.
Marché à Terme d’Instruments FinanciersDen franske børs for handel med finansielle futures og options.
Forkortes MATIF.
til top
marginInden for finansverdenen betegner margin det tillæg til en banks egne finansieringsomkostninger, som banken beregner sig i forbindelse med långivning og syndikerede lån. Typisk udtrykt i forhold til LIBOR-satsen for den pågældende valuta.
mark to marketLøbende værdiansættelse af et værdipapir eller en markedsposition, så den afspejler den aktuelle genanskaffelsesværdi.
market capitalisationEn virksomheds markedsværdi udtrykt som antal udstedte aktier ganget med kursværdien. Se market price.
market makerEn dealer, som løbende stiller forpligtende købs- og salgskurser i et værdipapir.
market price / market valueKursværdi, dvs. den pris, hvortil et givet værdipapir, lån o.lign. handles eller forventes at kunne handles. Beregnes som kurs gange pålydende værdi. Denne pris inkluderer ikke vedhængende renter. Ved aktier beregnes market price normalt som kurs pr. aktie (pr. stk.). Se også clean price og dirty price.
market value addedForskellen mellem investeret kapital og virksomhedens markedsværdi.
marketabilityEt omsætningspapir har en høj marketability, hvis der konstant er mulighed for at handle i det, dvs. der eksisterer et aktivt sekundært marked. Papirerne har altså en høj likviditet. Se også liquidity.
master agreementHovedaftale mellem to finansielle institutioner, hvori fastlægges en række definitioner og generelle regler for fremtidige aftaler mellem parterne. Senere aftaler kan derfor forenkles og eventuelt reduceres til en faxbekræftelse af de aftalte vilkår. Denne teknik har bl.a. stor udbredelse på swap-markedet.
Matador bondEt offentligt obligationslån med pålydende i spanske pesetas, udstedt af en spansk non-resident på det spanske marked.
match fundErhvervelsen af et aktiv siges at være match funded, når det finansieres via erhvervelsen af et passiv med samme løbetid, renteberegning og forfaldsdato.
til top
matched bookEn matched book eksisterer, når fordelingen af løbetider på finansielle aktiver og passiver er overensstemmende. Bruges sædvanligvis i Euro market.
MATIFForkortelse af Marché à Terme d’Instruments Financiers.
maturityUdløbsdato, forfaldsdag, løbetid.
MBOForkortelse af management buyout.
MDForkortelse af Managing Director. Direktør på ledelsesniveau.
medium-termI almindelig markedsterminologi refererer det sædvanligvis til løbetider på ca. 2-5 år. På det amerikanske marked helt op til 15 år.
medium-term noteGældsinstrumenter med løbetider fra 9 måneder op til 30 år, udbudt under ét aftalekompleks af en eller flere dealers. I USA har udstedelser under et MTN-program normalt fast rente, og løbetiden kan fastsættes efter investors ønske.

MTNs udstedt i Euro market (EMTN) har normalt løbetider op til 15 år, og er som oftest mindre, strukturerede transaktioner, der udnytter specielle funding-muligheder i et marked. Under EMTN-programmer kan der normalt udstedes i mange forskellige valutaer og med vidt forskellig struktur. Fordelen er primært et mindre dokumentationsarbejde (og dermed lavere omkostninger), samt en høj grad af fleksibilitet.
Meltdown MondayMandag den 19. oktober 1987, hvor et så drastisk kursfald satte ind på de internationale børser (i perioden 15.-30. oktober faldt kursen i Singapore 40%, London 25% og New York 15%), at det på grund af sin pludselige og voldsomme karakter blev sammenlignet med en atomreaktors kernenedsmeltning. Kaldes også Black Monday i stil med betegnelsen Black Tuesday om den værste børsdag under børskrakket i 1929.
merchant bankBritisk betegnelse, der i det store og hele svarer til det amerikanske udtryk investment bank. Se også commercial bank og universal bank.
mergersSe mergers and acquisitions.
til top
mergers and acquisitionsForkortes M&A. Fusioner og virksomhedsovertagelser. M&A er en almindeligt anvendt betegnelse for den afdeling i en bank eller et konsulentbureau, der bistår virksomheder, som ønsker at fusionere med eller overtage en anden virksomhed. Se også friendly take-over bid, hostile take-over bid og leveraged buyout.
mezzanine capitalEt midlertidigt finansieringselement, der har karakter af både låne- og egenkapital, og som især anvendes i forbindelse med leveraged buyout.
mini-max bondEn variabelt forrentet obligation med collar, hvor den øvre og nedre grænse for mulige renteudsving ligger så tæt, at den ligner en fast forrentet obligation.
mirror swapEn swap, der med modsat fortegn indeholder samme betalingsstrømme som en eksisterende swap. Resultatet er, at de to swaps udligner hinanden. En mirror swap indgås ofte ud fra et ønske om fuld afdækning af eksisterende åbne swappositioner og indgås derfor typisk med den oprindelige modpart. Se også reverse swap.
mismatchUoverensstemmelse mellem løbetider og/eller rentesatser på finansielle aktiver og passiver.
mixed creditBlandet kredit. En finansieringsform som kan sammenlignes med en køberkredit (se buyer credit). En væsentlig forskel er dog, at DANIDA (Danish International Development Assistance) yder gavebistand i denne form for kreditfaciliteter gennem støtte til rentebetalingerne og til præmien til EKF (Eksport Kredit Fonden), samt i visse situationer endda til afviklingen af lånets hovedstol.
Denne form for kredit kan kun ydes til udvalgte lande/områder, ligesom der stilles særlige krav til projektet for at en sådan finansiering kan opnås.
Kaldes også soft loan.
MOFFForkortelse af multiple option financing facility.
money marketInterbankmarkedet for korte indskud op til 12 måneder.
money market basisKonvention ved beregning af rente på visse pengemarkedsinstrumenter (f.eks. CDs og FRNs). Ved beregning inden for en termin anvendes det eksakte antal dage divideret med 360 (dog 365 i UK og flere Commonwealth-lande).
money market fundInvesteringsselskab/-forening, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter.
til top
money rate of returnÅrligt udbytte, der beregnes som en procentdel af et money market aktiv.
Moody’s Investors ServiceAmerikansk kreditvurderingsbureau, der benytter følgende symboler til at udtrykke rating, enten langfristet (af en bestemt fordring) eller kortfristet (af den pågældende udsteders korte fordringer generelt):
Langfristet
Aaa Aa A
Baa Ba B
Caa Ca C
Kortfristet
Prime 1 = P1
Prime 2 = P2
Prime 3 = P3
Not Prime = NP
Aaa er bedst, Aa er næstbedst etc. For kategorierne Aa til B suppleres med 1, 2 eller 3 for at tilkendegive en lidt bedre eller lidt dårligere status inden for kategorien. Se Standard & Poor’s Corporation og Fitch IBCA.
På markedet for kredit- og virksomhedsobligationer tales der om investment grade for langfristet gæld, når den pågældende udstedelse har en rating mellem Aaa og Baa3.
mortgage-backed securitiesVærdipapirer udstedt mod sikkerhed i fast ejendom.
mortgage bondObligation, der er sikret ved pant i fast ejendom. Svarer i Danmark til en realkreditobligation.
mortgage loanLån optaget mod pant i fast ejendom.
mothballingAnvendes i f. med restrukturering af virksomhed hvor virksomheden helt eller delvist ’låses af’ for en periode med henblik på et senere salg.
MTNForkortelse af medium-term note.
multicurrency clauseEn klausul, der indgår i lånekontrakter for eurolån, hvorved låntager får mulighed for i tilslutning til en rollover-dato at skifte fra én valuta til en anden.
multiple option financing facilityEn finansieringsaftale mellem bank og låntager, hvorefter låntager under en kreditramme med variabel udnyttelsesgrad kan trække på forskellige forud fastsatte finansieringsmuligheder efter virksomhedens valg, eksempelvis Euro notes, Euro Commercial Paper, medium-term notes, banker’s acceptances og direkte eller syndikerede banklån. Låntager kan således udnytte den til enhver tid mest fordelagtige lånemulighed.
municipal securitiesKortvarige notes eller bonds udstedt af kommuner (i USA også af delstaterne), men uden garanti fra (Forbunds-)regeringen.
til top
MVAForkortelse af market value added.
OpslagsordOrdforklaring
naked option positionSalg af put option eller call option, hvor risikoen ikke er afdækket gennem en modgående forretning.
naked positionPosition (long eller short), hvor risikoen ikke er afdækket gennem modgående forretninger.
naked warrantTegningsret på obligationer, aktier og valuta, der udbydes særskilt og ikke er knyttet til et underliggende værdipapir (host bond). Se warrant.
NASDForkortelse af National Association of Securities Dealers.
NASDAQForkortelse af National Association of Securities Dealers Automated Quotation System.
National Association of Securities DealersForkortes NASD. Den amerikanske sammenslutning af værdipapirhandlere.
National Association of Securities Dealers Automated Quotation SystemForkortes NASDAQ. Børsnoteringssystem under National Association of Securities Dealers. Børs i USA, hvor der udelukkende handles elektronisk i modsætning til New York Stock Exchange.
NAVForkortelse af net asset value.
nearby contract Ud af en pulje af futures, den futurekontrakt der er nærmest udløb.
negative pledgeNegativ pantsætningsklausul, dvs. en klausul, som indgår i lånekontrakter/som obligationsvilkår, hvor låntager afgiver løfte om ikke at pantsætte aktiver uden samtidig at give de pågældende lån/obligationer en tilsvarende sikkerhed.
til top
negotiable instrumentOmsætningspapir, dvs. et værdipapir eller anden fordring, der er beregnet på omsætning på et marked.
net asset valueSamlede aktiver minus gæld.
net financing costFinansieringsomkostningerne på et aktiv fratrukket afkastet på aktivet. Se også carry.
net present valueNettonutidsværdien af en investering, dvs. nutidsværdien af betalingsrækken fratrukket initialinvesteringen.
nettingOpgørelse over (eller udligning af) de fremtidige tilgodehavender og forpligtelser mellem to institutioner.
new-issues market Primary market, dvs. det marked, hvor nyudstedelser foreløbig sælges og placeres. Se også secondary market.
New York Futures ExchangeBørs under New York Stock Exchange, der noterer futures og options på forskellige aktie- og råvareindekser. Forkortes NYFE.
New York Interbank Offered RateUdlånsrenten på eurovalutaer i interbankmarkedet i New York. Forkortes NYBOR.
New York Mercantile ExchangeDen vigtigste børs i verden for handel med futures på energi og metaller. Forkortes NYMEX.
New York Stock ExchangeUSA's førende fondsbørs. Forkortes NYSE.
til top
NIBForkortelse af Nordic Investment Bank, Den Nordiske Investeringsbank.
NIFSe note issuance facility.
Nikkei AverageIndeks, der beskriver den gennemsnitlige udvikling for de noterede aktier på fondsbørsen i Tokyo.
nominal amount of valuePålydende værdi. Også benævnt face value, principal value og par value.
non-callableIkke konverterbar. Et værdipapir/en låneaftale uden mulighed for førtidsindfrielse fra låntagers side.
non-competitive auctionBetegnelse for en særlig procedure, som det amerikanske finansministerium benytter ved bortauktionering af statsobligationer (treasury bill/note/bond), hvor investorerne må afgive skriftlige beløbsmæssigt begrænsede tilbud (non-competitive bids), og hvor tilbuddene accepteres og afregnes til gennemsnitsprisen for de afgivne bud.
non-competitive bidAfgivelse af tilbud på emissioner af amerikanske statsobligationer (treasury bill/note/bond) for et bestemt beløb til den pris, der bliver gennemsnitsprisen for de afgivne bud.
non-deliverable forwardsSyntetisk terminsforretning, hvor der ved udløb sker differenceafregning i en fuldt konvertibel basisvaluta.
non-exempt securitiesVærdipapirer, der i USA er underlagt registreringskrav. Modsat exempt securities.
non-participation feeProvision for ikke-deltagelse. En provision, der betales til en bank eller merchant bank, der optræder på tombstone i forbindelse med en obligationsemission, uden at banken deltager i emissionen. Formålet er at gøre obligationerne nemmere at sælge ved at have velrenommerede navne blandt deltagerne. Modsat participation fee.
til top
non-recourseUden regres. Dvs. at køber af en fordring ikke kan gøre krav gældende over for den oprindelige långiver. Se også forfaiting.
non-residentValutaudlænding, dvs. enhver, der ikke har hjemsted i det pågældende land. Modsat resident.
Nordic Investment BankDen Nordiske Investeringsbank, NIB, blev oprettet i 1976 på initiativ af Nordisk Råd og med samme medlemskreds. NIBs formål er at yde lån og stille garantier med henblik på gennemførelse af investeringsprojekter og eksport af nordisk interesse.
Norges BankNorges centralbank.
nostroEn valutakonto, der føres hos en udenlandsk korrespondentbank med henblik på at modtage eller afgive betalinger i den pågældende valuta. Kontoen føres typisk i hjemlandets valuta. I modsat fald er nostro-kontoen en del af eurovalutamarkedet. Se også vostro.
noteObligation.
note issuance facilityEn mellemlang kreditfacilitet, hvorunder låntager udsteder kortfristede fordringer (notes) i eget navn, og hvor flere garanterende banker forpligter sig til at aftage de fordringer, det ikke lykkes låntageren at sælge. Alternativt stiller bankerne et lån til rådighed for udstederen.
notification dateDen dag en option udnyttes eller udløber.
notional principal amountBeregningsmæssig hovedstol, dvs. det aftalte grundlag for beregningen af betalingerne under en swap eller andre off-balance-sheet items.
novationFornyelse ved debitors berigtigelse af sin gæld. Kommer fortrinsvis på tale i forbindelse med fordringens overdragelse til tredjemand. Begrebet er især udbredt i det engelske retssystem. Se også assignment.
til top
NPVForkortelse af net present value.
NYBORForkortelse af New York Interbank Offered Rate.
NYFEForkortelse af New York Futures Exchange.
NYMEXForkortelse af New York Mercantile Exchange.
NYSEForkortelse af New York Stock Exchange.
OpslagsordOrdforklaring
O&MForkortelse af operation and maintenance contract.
O/NForkortelse af overnight.
OATForkortelse af obligation assimilable du Trésor.
obligation assimilable du TrésorForkortes OAT. Franske statsobligationer, der typisk har en løbetid på over 5 år.
off-balance-sheet itemPost uden for balancen, dvs. finansielle transaktioner, der ikke indgår i bankens ordinære balanceposter og således ikke belaster bankens egenkapital, men derimod i reglen anføres som særskilte poster uden for balancen. Se også below the line.
offerUdbud af værdipapirer - salg af værdipapirer.
offer/offeringUdbud af værdipapirer - salg af eksisterende og/eller nyudstedte værdipapirer.
offer priceDen pris, sælger er villig til at acceptere, f.eks. den pris, til hvilken en bank er parat til at afgive deposits i interbankmarkedet. Bruges i forbindelse med handel med valuta, deposits og værdipapirer. Modsat bid price.
På aktiemarkedet anvendes udtrykket om den kurs, der fastsættes ved en udbudsperiodes/ bookbuilding periodes afslutning.
offering circularUdbudsmateriale. Se prospectus.
off-market coupon swapEn swap, hvor de faste rentebetalinger afviger væsentligt fra den aktuelle markedsrente.
1) High-coupon swap. De faste rentebetalinger er højere end markedsrenten.
2) Low-coupon swap. De faste rentebetalinger er lavere end markedsrenten.

Differencen mellem markedsrenten og de faste rentebetalinger udlignes gennem en engangsbetaling enten ved swap’ens etablering eller på udløbstidspunktet. Indgåelsen af denne type swaps kan være led i et selskabs politik vedrørende balance, overskud og skattebetalinger.
til top
off-shore-marketSe shell branch.
off-take agreementAftagerkontrakt. Langsigtet aftale, ofte på take-or-pay basis, om køb af en minimumsmængde af et BOT-projekts ydelse til fast pris.
OID bondForkortelse af original issue discount bond.
OMXC20Aktieindeks bestående af de 20 mest likvide danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. OMXC20-indekset revideres hvert halvår. Der handles bl.a. futures på OMXC20-indekset.
OMXS30Aktieindeks baseret på de 30 mest omsatte aktier på Stockholms Fondsbørs. Se også OMXC20.
one-on-one meetingInvestormøde, hvor et selskabs ledelse præsenterer selskabet for én investor eller en meget begrænset kreds af investorer, f.eks. i forbindelse med et værdipapirudbud eller offentliggørelse af regnskabsmeddelelse fra selskabet. Kaldes også one-to-one meeting. Se road show.
one-sided marketEt marked, hvor kun enten købs- eller salgspris er noteret eller fastsat. Et marked der bevæger sig kraftigt i én retning. Kaldes også one-way market.
one-to-one meetingSe one-on-one meeting.
one-way marketSe one-sided market.
OPECForkortelse af Organization of the Petroleum Exporting Countries.
til top
open bookSe unmatched book.
open orderLimiteret købs- eller salgsordre, der gælder indtil andet meddeles.
open positionSe naked position.
open repoEn repurchase agreement uden endelig fastsat løbetid. Aftalen er indgået på dag til dag basis, indtil enten låntager eller långiver opsiger aftalen. Renten er højere end på overnight repo.
operating leverage/operating gearingDriftsmæssig løftestangseffekt/driftsmæssig risiko, dvs. bindinger i fast kapitalapparat. Udtrykket anvendes også til at beskrive, hvor stor en del af en virksomheds omkostninger, der er faste i forhold til omsætningen.
operation and maintenance contractDrifts- og vedligeholdelsesaftale. Aftale mellem projektselskab og driftsoperatør om varetagelse af facilitetens drift, vedligeholdelse og reparation. Forkortes O&M.
operational monetary policy targetCentralbankernes operationelle mål. Det operationelle mål for pengepolitikken er forskelligt afhængig af, om der er tale om et fastkurssystem eller et system med flydende valutakurs.
opportunity costOfferomkostninger, dvs. den indtjening man undsiger sig ved at gennemføre én handling fremfor en alternativ handling.
optionEn option er en kontrakt, der giver ejeren (køberen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er naturligvis forpligtet til at opfylde ejerens ret. Der findes følgende typer optioner:

1) Call option: ret til at købe.
2) Put option: ret til at sælge.

Optionerne inddeles i to kategorier alt efter, hvornår de kan benyttes:

1) Europæisk option: Retten kan kun benyttes på udløbstidspunktet.
2) Amerikansk option: Retten kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen.
option adjusted durationOptionsjusteret varighed. Tæt beslægtet med duration, blot beregnet under hensyntagen til fordringens tilknyttede option. Et mål for fordringens kursfølsomhed over for renteændringer.
til top
option contractPå næsten alle futurekontrakter kan der handles optioner, som ved køb giver ret til at købe eller sælge den underliggende futurekontrakt. Ligesom futurekontakterne er optionerne standardiserede gensidige aftaler, hvor der ligeledes er krav om sikkerhedsstillelse. Indgåelse af en rammeaftale er ofte en betingelse for, at banker vil handle optionskontrakter med kunder.
option on a capSe caption.
option on a floorSe floortion.
option priceOptionspræmie, svarende til prisen/værdien på den pågældende option. Optionspræmien beregnes som summen af extrinsic value og intrinsic value. Kaldes også premium.
optional redemptionEn bestemmelse i en låneaftale, hvorefter låntager har ret til at førtidsindfri hele eller dele af en emission til pari eller til pari med en premium. Kaldes også call option. Se option.
orderly marketing agreementAftale, der normalt benyttes i internationale udbud, og hvor der er behov for at regulere bl.a. managers’ handel i visse værdipapirer og adfærd i øvrigt.
Organization of the Petroleum Exporting CountriesOrganisationen blev oprettet i 1960 og har 11 medlemslande. Formålet er at koordinere oliepolitikken i medlemslandene, så olieproducenterne sikres fair og stabile priser, stabilt olieudbud samt et passende afkast til investorerne i olieindustrien. Forkortes OPEC.
original issue discount bondEn obligation udstedt på discount basis til en kurs under pari.
original maturityOprindelig løbetid, dvs. løbetiden på udstedelsestidspunktet.
OTCForkortelse for over the counter.
til top
out-of-the-money optionOption, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger dårligere end exercise price.

1) Call option: Markedskursen ligger under exercise price.

2) Put option: Markedskursen ligger over exercise price.
over allotment/over allocationOvertildeling. Ved aktieudbud tildeles der ofte flere aktier end det oprindelige udbud. Disse aktier stilles til disposition af en større aktionær i selskabet. Såfremt der i stabilisation period sker tilbagesalg af aktier i det pågældende selskab med faldende kurs til følge, kan aktierne leveres tilbage til den aktionær, der har stillet aktierne til disposition for lead manager.Såfremt der ikke sker tilbagesalg, afregnes de aktier, aktionæren har stillet til disposition, til offer price. Se også green shoe.
over the counterForkortes OTC. Et marked for omsætning af værdipapirer/valuta uden om den officielle børsnotering. Kontakten mellem køber og sælger finder sted pr. telefon, fax, computer eller lignende. Euro market er et eksempel på et sådant OTC marked.
overboughtMan taler om, at markedet er overbought i en situation, hvor prisen på et aktiv (typisk en valuta) under stor omsætning inden for kort tid stiger markant. Det er ikke muligt at kvantificere størrelsen af ’overkøb’. Der er i højere grad tale om en betegnelse for en markedstilstand. Inden for teknisk analyse er der udviklet indeks, som indikatorer for om markedet er overbought eller oversold. Når der er tale om, at markedet er overbought, vil man typisk forvente en kraftig modreaktion, såfremt ny information ikke bekræfter markedets forventninger om yderligere prisstigninger.
overnightForretning med en varighed fra i dag til i morgen, eksempelvis et indskud eller en terminsforretning. Forkortes O/N. Se også tom next.
overnight delivery riskDen risiko, der opstår på baggrund af forskelle i tidszoner, der medfører, at betaling eller levering på den ene side sker, uden at det før næste dag kan vides, om modydelsen er ydet planmæssigt på den anden side. Forekommer typisk, hvor levering finder sted i Europa mod betaling i USD i New York.
overnight repoGenkøbsaftale med varighed af en dag. Se repurchase agreement.
oversoldSe overbought.
OpslagsordOrdforklaring
PACForkortelse af planned amortisation class.
Pac-Man defencePac-Man er navnet på et videospil, hvor det gælder om at ’sluge’ fjenderne. Slangudtryk i USA om en bestemt type forsvar mod fjendtlig overtagelse, der består i, at det efterstræbte selskab køber aktier i det selskab, der formodes at være på rov, for på denne måde at kunne spænde ben for et eventuelt fjendtligt overtagelsesforsøg. Se også hostile take-over bid og poison pill.
paperVærdipapir. Synonym for security.
paper gain/lossUrealiseret kursgevinst/-tab på værdipapirer. Opgøres ved sammenligning af nuværende markedskurs med købskurs.
parPari = kurs 100, dvs. en handelspris på 100% af et værdipapirs pålydende værdi.
par rateFor en given løbetid er par renten den kupon, som en obligation med kurs=100 skal have for at være prisfastsat i overensstemmelse med den nuværende rentestruktur.
par yield curveKurve, der angiver sammenhængen mellem par rate og løbetiden.
parallel loanSe back-to-back loan.
parallel shiftParallelskift i nulkuponrentestrukturen. Dvs. nulkuponrenten for alle løbetider ændres lige meget. Størrelsen af skiftet udtrykkes sædvanligvis i basis points.
pari passuEn klausul, der indgår i lånekontrakter/som obligationsvilkår, hvorved alle kreditorer sidestilles i tilfælde af misligholdelse fra låntagers side.
til top
parity rateEn officiel valutakurs afgivet af regeringen eller centralbanken i et land gældende for egen møntenhed mod en anden valuta. Kaldes også central rate.
participation feeDeltagelsesprovision. Provision, der udbetales til bankerne for deres deltagelse i en transaktion, typisk et syndikeret lån eller en facilitet for udstedelse af kortfristede fordringer, som ECP -programmer, note issuance facility og lignende. Modsat non-participation fee.
partly paid bondsObligationslån, hvor investor kun betaler en del af kursen på udstedelsestidspunktet, mens resten betales senere enten på én gang eller fordelt på flere beløb. Kuponbetaling sker på basis af den indbetalte hovedstol.
pass through bondObligation udstedt med sikkerhed i et underliggende aktiv (f.eks. en pulje af fordringer i fast ejendom eller løsøre), hvor obligationsejeren samtidig ejer en ikke-specificerbar andel af det underliggende aktiv og således modtager afkastet direkte fra denne sikkerhed. I tilfælde af misligholdelse kan obligationsejeren henholde sig til selve aktivet. Danske kreditforeningsobligationer er sådanne pass through obligationer. Se pay through bond.
passive bondEn obligation uden rentebetalinger.
pay-off curveGevinstkurve. Diagram, der viser en positions gevinst/tab som funktion af kurs eller rente.
pay-out ratioDen andel af selskabets resultat efter skat, der udbetales i udbytte.
pay through bondObligation udstedt med sikkerhed i et underliggende aktiv, der dog fortsat ejes af udstederen, der forpligter sig til ud af afkastet at betale renter og afdrag på obligationerne. CMO -obligationer er sådanne pay through obligationer. Tillige vil der eventuelt være mulighed for ved pay through obligationer at ændre periodiseringen af betalingsstrømmen. Modsat pass through bond.
paying agentBank, der er ansvarlig for beregning og udbetaling af rente og hovedstol i en emission.
payment date1) Datoen ved en udstedelse i primary market, hvor syndikatbankerne betaler lead manager for deres allotment.
2)En rentebetalingsdag.
3)En settlement date på en transaktion i secondary market.
til top
PBVForkortelse af price book value.
PCEForkortelse af price cash earnings.
PCFForkortelse af price/cash flow.
PEForkortelse af price earnings ratio.
perfect capital marketFølgende betingelser skal opfyldes for at et fuldkomment kapitalmarked eksisterer:
1) Markedet er friktionsløst, dvs. uden transaktionsomkostninger eller skatter, alle aktiver er fuldkommen delelige og der er ingen markedsreguleringer.
2) Fuldkommen konkurrence i udbud og efterspørgsel.
performance bondsForpligtelse eller garanti, afgivet af bank til et projektselskab på vegne af entreprenør eller leverandør. Udgør en procentdel af kontraktsummen.
perpetualEt værdipapir uden udløbsdato. Som hovedregel vil låntageren dog have mulighed for at indfri lånet til pari efter en periode, som er aftalt på forhånd.
perpetuityUendelig annuitet.
PfandbriefTysk realkreditobligation. Lånet udstedes typisk som inkonverterbart stående lån med en cirkulerende mængde på mellem 25 og 500 mio. euro. Se også Jumbo Pfandbrief.
pink herringSe red herring.
til top
pipDen mindste enhed af en valuta, f.eks. en øre eller en penny.
placementBetegner den fase hvor værdipapirer sælges og placeres hos investorer. Se manager.
placing powerPlaceringsevne. En banks evne til at afsætte (placere) værdipapirer til investorer.
plain vanilla issueEn emission af et værdipapir uden særlige vilkår, dvs. en standardemission.
For obligationers vedkommende, en emission, som ikke er behæftet med særlige vilkår, f.eks. om variable rentesatser eller om særlige muligheder for at refinansiere lånet efter den normale aftaleperiodes udløb.
For derivaters vedkommende, oftest swaps udstedt uden bells and whistles.
planned amortisation classEn CMO -tranche med en høj grad af sikkerhed for, at betalingerne (renter og afdrag) kommer som forudset. Ved konverteringer af de bagvedliggende mortgage bonds vil PACs således have den højeste grad af beskyttelse blandt CMO-trancherne. Se endvidere IO og TAC.
PMTForkortelse af pre/post market trading.
POForkortelse af principal only. En CMO -tranche, der giver ret til afdragene på de bagvedliggende mortgage bonds. Ved konvertering af de bagvedliggende realkreditobligationer kan POs blive indfriet før tid. Se også IO, PAC og TAC.
point1) På værdipapirmarkedet: 1% af hovedstolen. Obligationskurser udtrykkes i points.
2) På valutamarkedet: sidste to decimaler i valutakurser. Se også pip.
poison pillBetegnelse for dispositioner, der specielt i udlandet gennemføres med henblik på at gøre det mindre attraktivt eller praktisk taget umuligt for en uønsket køber at overtage virksomheden. Se også hostile take-over bid. Der kan eksempelvis være tale om at lade virksomheden påtage sig en tyngende gæld, der videregives til aktionærerne, eller at lade de ansatte få større tryghed i ansættelsen i form af en garanti for en betragtelig erstatning i tilfælde af afskedigelse i forbindelse med en eventuel overtagelse. Se også poison put.
poison putEn salgs option, der indarbejdes som vilkår i et obligationslån, hvorefter obligationsejerne kan kræve obligationerne indfriet, hvis selskabet bliver genstand for en leveraged buyout eller hostile take-over bid. Virker som poison pill. Se også event risk og optional redemption.
til top
portfolioPortefølje, dvs. betegnelse for en investors beholdning af værdipapirer.
positionSe long og short.
power of attorneyFuldmagt. Et dokument, der autoriserer en eller flere personer til at handle på en andens vegne i en given sag og inden for en given tidshorisont. Benyttes ved indgåelse af aftaler i forbindelse med udbud af værdipapirer, hvor de enkelte managers giver fuldmagt til lead manager.
PPPSe purchasing power parity exchange rate theory.
praecipiumForlods tildeling, dvs. at en andel af den provision, som udsteder/udbyder af værdipapirer betaler til managers for at arrangere og gennemføre et værdipapirudbud, forlods tildeles lead manager for det særlige ansvar og arbejde, denne har som leder og koordinator af udbuddet.
pre/post market tradingHandel med børsnoterede værdipapirer før eller efter den officielle børshandel.
preference stockPræferenceaktie. Betegnelse for aktie med særlig fortrinsstilling i forhold til almindelige aktier (common stock). I tilfælde af en afvikling af selskabet vil en præferenceaktie typisk have krav på at blive tilgodeset, før der kan blive dividende til de almindelige aktier, ligesom en præferenceaktie i reglen har fortrinsret til et bestemt udbytte, før der kan udbetales udbytte til de almindelige aktier. Til gengæld giver en præferenceaktie ingen eller kun begrænset stemmeret.
preferred equity redemption cumulative stockEn aktie med højere udbyttebetalinger og med konverteringsret til en almindelig aktie i det udstedende selskab efter en periode. Hvis den aktuelle kurs på den almindelige aktie er højere end en vis kurs på konverteringstidspunktet, reduceres konverteringsforholdet.
preferred habitat theoryTeori, der antager, at investorerne har faste løbetidspræferencer og dermed kræver kompensation i form af højere rente ved afvigelser fra løbetidspræferencerne. Se også expectation theory og liquidity preference theory.
preliminary prospectusForeløbigt prospekt for et forestående værdipapirudbud udarbejdet af udsteder/udbyder i samarbejde med lead manager. Kaldes også pink herring eller red herring. Distribueres kort forinden bookbuilding- periodens begyndelse og indeholder alle relevante informationer vedrørende udsteder og værdipapirerne i det forestående værdipapirudbud. Som hovedregel mangler kun oplysning om afregningskursen og de enkelte managers garantiandele. Det foreløbige prospekt anvendes således i markedsføringen af værdipapirudbuddet. Det foreløbige prospekt erstattes efter allocation (tildelingen) af et endeligt prospekt, der også indeholder de resterende oplysninger.
til top
premium1)Når en obligation handles over pari, betegner premium differencen mellem handelskursen og pari.
2)Beløb betalt over pari i forbindelse med en førtidsindfrielse.
3)Benyttes sommetider som synonym for spread og margin.
4)Benyttes også om prisen for en option.
premium bondObligation, der sælges over pari.
prepaymentFørtidig indfrielse af f.eks. realkreditlån.
prepayment riskKonverteringsrisiko. Speciel terminologi inden for danske realkreditobligationer.
present valueNutidsværdien af en betalingsrække.
presold issueEn emission, der allerede er placeret på launch date. Se også bought deal.
price book valueKursværdi/indre værdi.
price cash earningsKursværdi/nettoresultat plus afskrivninger.
price/cash flowBørskurs pr. aktie i forhold til cash flow pr. aktie. Se også cash flow per share.
price earnings ratioAngiver hvor meget investor er villig til at betale for hver overskudskrone i et selskab. Forkortes PE eller P/E.
Kurs pr. aktie i forhold til resultat pr. aktie (EPS).
Udregnes: PE = børsværdi/årsindkomst efter skat.
til top
price rangeIndikativt kursniveau, som offentliggøres af lead manager forud for bookbuilding periodens begyndelse i et aktieudbud, hvor kursfastsættelsen først finder sted efter bookbuilding periodens afslutning. Afregningskursen fastsættes som hovedregel inden for det indikative kursniveau.
price riskRisikoen for, at værdien af et værdipapir eller en portefølje falder.
primary marketDet marked, hvor en emission sælges og placeres umiddelbart efter udstedelsen. Kaldes også new issues market.
prime rateDen udlånsrentesats commercial banks tilbyder deres mest kreditværdige kunder.
principal1) Hovedstolen i en gældsforpligtelse.
2) Institution, der optræder som dealer over egen konto.
3)Fuldmagtsgiver, der udnævner en agent til at handle på sine vegne.
principal onlyEn CMO -tranche, der på mange måder minder om zero coupon securities, men ved konverteringer på de bagvedliggende mortgage bonds kan POs sælges til underkurs og er et gearet instrument. Se endvidere PAC, TAC og IO.
principal valuePålydende værdi. Se også face value og nominal amount of value.
private placementEt udbud til en enkelt eller en begrænset kreds af investorer. Værdipapirerne kan være, men er normalt ikke, børsnoterede. Modsat public offering. Se også direct placement.
profit marginOverskudsgrad. Primært resultat/omsætning.
profit takingSe take out.
til top
program tradingProgramhandel. En specialiseret form for arbitrage, hvor der købes og sælges et meget stort antal afledte aktiver. Da de mange involverede transaktioner forudsættes gennemført sideløbende, er det nødvendigt at benytte edb-systemer til at indkredse arbitragemulighederne og iværksætte ordrerne. Program trading anses for at have destabiliserende effekt på markeder med store fluktuationer, og tilsynsmyndighederne verden over har derfor grebet ind og begrænset denne praksis.
promissory noteEgenveksel/solaveksel.
prospectusInformationsdokument (prospekt) udarbejdet af udsteder/udbyder i samarbejde med lead manager i forbindelse med et værdipapirudbud. Indeholder alle relevante informationer vedrørende udbuddet, udsteder og dennes virksomhed. Ved bookbuilding udsendes det endelige prospekt først efter kursfastsættelsen og allocation har fundet sted. Se også preliminary prospectus.
protectionGaranti fra lead manager om levering af en given mængde værdipapirer til en underwriter i et udbud.
public issueOffentligt udbud af nyudstedte obligationer eller aktier. Se rights issue.
public offeringOffentligt udbud, dvs. en børsnoteret emission/udbud af værdipapirer i et børsnoteret selskab. Værdipapirerne må markedsføres over for den brede offentlighed på det pågældende marked. Modsat private placement.
purchase fundEn særlig form for førtidig indfrielse, hvor låntager lover, enten selv eller via en agent, at ville tilstræbe at indfri obligationer gennem opkøb i markedet, hvis kurserne faldet under et aftalt niveau, sædvanligvis pari.
purchasing power parity exchange rate theory Købekraftsparitetsteorien, udviklet af den svenske økonom Gustav Cassel, antager, at valutakursudviklingen afspejler forskelle i udviklingen af landenes prisniveauer. På et effektivt marked vil der være tendens til, at valutakurserne udvikler sig hen imod en ligevægt, for at konkurrenceforholdet mellem landene ikke skal forrykkes. Argumentet er, at der via under- eller overskud på handelsbalancen vil blive skabt betalingsstrømme, der vil genoprette balancen mellem pris- og valutakursudviklingen. Empirisk viser det sig, at købekraftsparitet kun eksisterer på langt sigt, og de kortsigtede afvigelser må tilskrives faktorer såsom renteudviklingen, forventningerne til den økonomiske aktivitet, politiske begivenheder m.v. Se også real exchange rate.
put-call parityEn call option kan replikeres med en portefølje bestående af en tilsvarende put option og en lang position i en terminskontrakt med samme exercise price og udløbsdato som optionerne. Denne relation kaldes put-call pariteten. Put-call pariteten skal være opfyldt for at udelukke arbitragemuligheder.
put optionRet, men ikke pligt, til salg af en underliggende fordring på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris (exercise price). Se option og optional redemption.
til top
put swaptionEt finansielt instrument, hvor indehaveren har ret, men ikke pligt, til at indgå i en swap som variabel-rente betaler.
puttable bondObligation, som ihændehaveren har ret til at kræve førtidsindfriet på forud aftalte vilkår. Modsat callable bond. Se også optional redemption.
PVForkortelse af present value.
OpslagsordOrdforklaring
QIBForkortelse af qualified institutional buyer.
qualified institutional buyerUdtrykket anvendes om investorer, som er berettiget til at deltage i et værdipapirudbud (professionelle investorer), eksempelvis hvis prospektet ikke er godkendt af den lokale fondsbørs til markedsføring over for den brede offentlighed. Se private placement og Rule 144 A.
qualityBetegner kreditrisikoen ved værdipapirer eller ved låntager.
quantity adjusting optionOfte forkortet til quanto. Quantos anvendes til at tilpasse investors basisvalutabeskyttelse på en underliggende position, som svinger i værdi udtrykt i en anden valuta end basisvalutaen. Det mest almindelige eksempel er et cross-border, equity-linked instrument med hedge af værdien af den udenlandske aktiepost i indenlandsk valuta.
quoted companyBørsnoteret selskab. Også kaldet listed company.
OpslagsordOrdforklaring
R2Også kaldet mindste kvadraters metode. En værdi mellem 0 og 100 der beskriver, hvor tæt én eller flere variable beskriver en anden variabel. Bruges i regressionsanalyse til at beskrive forklaringsgraden af en given model.
raiderUdtryk, der anvendes om en virksomhed eller person, der søger at tilkæmpe sig kontrol over et selskab gennem et fjendtligt overtagelsesforsøg. Se også golden parachute, lock-up, hostile take-over bid, Pac-Man defence, poison pill og sweeping the street.
rallyEn markant stigning i et aktivs værdi (eller marked) efter et fald.
random walk theoryTilfældighedsteorien, der antager, at markedskurserne stiger og falder tilfældigt, hvilket gør det umuligt at forudsige fremtidige værdier på et hvilket som helst tidspunkt. Kaldes også random walk hypothesis.
rangeEn angivelse af et finansielt aktivs handelsinterval.
RAROCForkortelse af risk adjusted return on capital.
ratingEn vurdering af en emissions kreditværdighed foretaget af kreditvurderingsbureauer, hvoraf de mest kendte er Standard & Poor’s Corporation og Moody’s Investors Service. Det er fortrinsvis stater, lokale myndigheder, større offentlige institutioner og selskaber i den private sektor, der benytter sig af en sådan vurdering til støtte for emissioner. Mange institutionelle investorer, især i USA, kan kun placere deres kapital i værdipapirer, der har en vis rating. Et selskabs emissioner vil aldrig kunne opnå en højere rating end dets hjemland.
ratiosNøgletal.
real exchange rateDen reelle valutakurs, dvs. valutakursen korrigeret for prisudviklingstendensen i forhold til udlandet. Den reelle valutakurs er et udtryk for den aktuelle afvigelse fra purchasing power parity exchange rate theory og er således et mål for et lands prismæssige konkurrenceevne i forhold til udlandet.
real rate of returnRealrente, dvs. rente, hvor inflationen er fratrukket. Kan være positiv eller negativ.
til top
reallowanceDen del af selling concession, som medlemmerne af syndikatet har tilladelse til at give videre til investorerne.
recessionEn konjunkturcykel er delt op i en recession (væksten falder) og en recovery (væksten stiger).
recoveryEn konjunkturcykel er delt op i både en recession (væksten falder) og en recovery (væksten stiger).
red herringFinansjargon for et foreløbigt prospekt. Se preliminary prospectus.
redemptionIndløsning, indfrielse, dvs. køb og annullering af udestående værdipapirer mod kontant betaling til ihændehaveren. Se optional redemption.
redemption priceIndfrielseskursen. Indfrielsen sker normalt til pari eller pari plus en premium.
refundingIndfrielse af værdipapirer finansieret via ny emission.
registered bondNavnenoteret obligation.
regression analysisRegressionsanalyse. En statistisk metode, hvor man bruger én eller flere variable til at beskrive sammenhængen med en anden variabel.
reinvestment rate1) Den rentesats, investor forventer at kunne reinvestere det løbende afkast på værdipapirer til, indtil udløb.
2)Den rentesats, investor forventer at opnå ved reinvestering af tilbagebetalingen ved enten salg af værdipapirer eller betalingen ved udløb af disse.
til top
relative value addedMarkedsværdi divideret med investeret kapital.
reopen an issueGenåbning af allerede eksisterende emission.
repatriation of a currencyHjemtagelse. Konvertering af en udenlandsk valuta til national valuta.
repoForkortelse af repurchase agreement.
repurchase agreementAftale om tilbagekøb af værdipapir, hvor dato og pris er endelig fastsat. Benyttes meget af dealers til finansiering af positioner og fungerer altså i realiteten som et kortfristet lån mod sikkerhed i værdipapirerne. Udlåner af værdipapiret bevarer de juridiske rettigheder over papiret og modtager fortsat eventuelle rentebetalinger på værdipapiret i repo’ens løbetid.
reserve requirementKrav i visse lande om, at banker deponerer beløb svarende til en bestemt procentdel af deres udlån som reserver i landets centralbank.
residentValutaindlænding. Enhver, der har hjemsted i en bestemt jurisdiktion (stat), dvs. private, selskaber, institutioner og staten selv.
restructuring, operate and transferKontrakforhold, hvor eksisterende infrastrukturel facilitet overdrages til en privat virksomhed med henblik på at blive ombygget, drevet og vedligeholdt i en given periode. Ved periodens udløb leveres faciliteten tilbage til myndighederne med henblik på, at en ny driftsperiode igen bliver udbudt i licitation.
restructuring, own and operateKontraktforhold, hvor eksisterende infrastrukturel facilitet overdrages en privat virksomhed tidsubegrænset for at blive ombygget, drevet og vedligeholdt.
retail fundingKapitalfremskaffelse på detailmarkedet, dvs. kapitalfremskaffelse via indskud fra privatpersoner. Modsat wholesale funding.
til top
retail investorPrivat investor. Begrebet dækker alle de investorer, der ikke kan henføres under begreberne institutional investor og qualified institutional investor.
retractable bondObligation, hvor udstederen på en fremtidig dato kan vælge en ny rentesats. Ihændehaveren kan i så fald vælge at kræve obligationen indfriet eller acceptere den nye rentesats. Eksempelvis borrower’s option - lender’s option.
return on assetsAfkastningsgrad. Primært resultat/samlede aktiver.
return on capital employedEt mål for lønsomhed. Afkastet på den arbejdende kapital: resultat af primær drift + renteindtægter/gennemsnitlig arbejdende kapital.
return on equityEgenkapitalforrentning. Nettoresultat/egenkapital. Forkortes ROE.
return on invested capitalNøgletal, der fokuserer på et selskabs evne til at skabe værdi og beregnes som forholdet mellem indtjening og den investerede kapital (rentebærende gæld + egenkapital eller nettorentebærende gæld + egenkapital). Forkortes ROIC.
return on investmentsAfkastet af en investering. Forkortes ROI.
return on salesResultatgrad. Nettoresultat/omsætning.
ReutersEt telekommunikationssystem for finansielle informationer.
revaluationRevaluering, dvs. officiel opskrivning af én valuta i forhold til andre valutaer.
til top
reverse convertible noteEn obligation med en løbetid på typisk mellem 6 og 24 måneder. Ved udløb indfries obligationen enten til kurs 100, eller der leveres et på forhånd fastsat antal aktier i et eller flere børsnoterede selskaber. Obligationens kupon, som oftest er højere end markedsrenten, betales som på en normal fastforrentet obligation.
reverse FRNReverse floating rate note. En type FRN, hvor kuponrenten, der betales, stiger, når den korte markedsrente falder. En typisk struktur vil være en kuponrente, der fastsættes ved hver termin som to gange den faste rente for den pågældende løbetid (swap- eller statsobligationsrenten) fratrukket den korte rente for den pågældende termin (f.eks. 3 eller 6 måneders LIBOR-sats).
reverse repurchase agreementDet omvendte af repurchase agreement, dvs. at dealer inddækker en short position ved at købe værdipapirer, som senere sælges tilbage til en fastsat pris og dato.
reverse swapOmvendt swap, dvs. en swap, der lukker en åben swap position og typisk indgås for at realisere kapitalgevinsten på den eksisterende swap. Se også mirror swap.
revolverSe revolving line of credit.
revolving line of creditFleksibel låneaftale med fastsat kreditmaksimum, hvor kunden betaler en commitment fee og herefter frit kan trække på kreditten og tilbagebetale efter ønske. Aftalen strækker sig sædvanligvis over flere år. Svarer til en kassekredit.
revolving underwriting facilityLånefacilitet, hvorunder der løbende kan udstedes kortfristede værdipapirer inden for en aftalt beløbs- og tidsramme. Afsætningen er garanteret af en gruppe finansielle institutioner.
rhoBetegnes normalt som delta. Den procentvise ændring i option price ved en ændring på et procentpoint i den risikofri rente.
rights issueNyudstedelse af aktier, hvor de eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i et på forhånd fastsat forhold (fortegningsretsemission).
RiksbankSveriges centralbank.
til top
ring fencingRestriktioner over for managers, der regulerer inden for hvilket (geografisk) område, det udbudte værdipapir må markedsføres af den pågældende manager. Se også exempt list.
riskRisiko. Se exposure.
risk adjusted return on capitalRAROC er et mål for en banks eller et forretningsområdes økonomiske afkast. RAROC adskiller sig fra regnskabsmæssige afkastmål, fordi der med denne metode specifikt tages hensyn til bankens/forretningsområdets særlige risikokarakteristika ved performancemåling. Dermed får man mulighed for at foretage konsistente, rimelige og relevante sammenligninger af performance for bankens forskellige aktivitetsområder.
risk averse investorEn investor som skal have kompensation, før han påtager sig en risiko. En tilbageholdende investor.
risk-free interest rateEn teoretisk risikofri rente. I praksis bruges renten på en 3-måneders T-bill.
risk loverEn investor som søger højt afkast ved risikofyldte investeringer.
risk premiumPræmien for at holde et risikofyldt aktiv i modsætning til et risikofrit aktiv.
ROAForkortelse af return on assets.
road showStørre markedsføringsarrangement, hvor et selskabs ledelse præsenterer selskabet på investorpræsentationer/investormøder på udvalgte steder (ofte hvor større investorer er domicileret/finansielle centre) f.eks. i forbindelse med et udbud af værdipapirer eller i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelse i et børsnoteret selskab. Se one-on-one meeting.
ROCEForkortelse af return on capital employed.
til top
ROEForkortelse af return on equity.
ROIForkortelse af return on investments.
ROICForkortelse af return on invested capital.
rolloverLån i Euromarkedet på rollover basis. Forrentes normalt med LIBOR for 1, 3 eller 6 måneder med tillæg af en på forhånd aftalt margin. På hver rentebetalingsdag (rollover dag) vælger låntager på grundlag af sine forventninger til renteudviklingen længden af den næste renteperiode og betaler rente på grundlag af den dertil knyttede LIBOR sats.
ROOForkortelse af restructuring, own and operate.
ROSForkortelse af return on sales.
ROTForkortelse af restructuring, operate and transfer.
round lotI penge- og værdipapirmarkedet refererer det til den aftalte mindstestørrelse, der automatisk kan handles til de stillede kurser.
RPForkortelse af repo. Se repurchase agreement.
RUFForkortelse af revolving underwriting facility.
til top
Rule 144 A SEC-regel fra 1990, der giver inden- og udenlandske udstedere af værdipapirer mulighed for - gennem private placements at placere værdipapirer hos større amerikanske investorer (qualified institutional buyers) uden krav om de amerikanske børsmyndigheders godkendelse af udbudsmaterialer (prospektet), herunder omarbejdning af regnskaber til amerikansk standard.
rules of engagementRegelsæt der udsendes af lead manager til de øvrige managers ved et værdipapirudbuds begyndelse. Regelsættet regulerer, hvorledes de enkelte managers skal agere forud for og under udbuddets gennemførelse.
run the booksSe bookrunner og lead manager.
running yieldDen direkte rente, også benævnt current yield.
RVAForkortelse af relative value added.
OpslagsordOrdforklaring
S&LSe savings and loan association.
S/NForkortelse af spot next.
S&PSe Standard & Poor’s Corporation.
S&P 500Se Standard & Poor’s 500 Stock Index.
safekeeping accountDepot, hvor banken mod et gebyr administrerer kundens obligationer og øvrige værdipapirer.
sale repurchase agreementSe repurchase agreement.
Sallie MaeFinansjargon for Student Loan Marketing Association.
Samurai bondYen-obligation udstedt af en udenlandsk låntager og placeret på det japanske marked gennem en offentlig emission.
savings and loan associationBetegnelse i USA for en institution, hvis primære forretningsområde er at modtage indskud og yde lån mod sikkerhed i fast ejendom. Svarer i Danmark til en sparekasse før i tiden. Savings and loan associations er tilsluttet Federal Home Loan Bank System på samme måde som commercial banks er tilsluttet Federal Reserve System.
savings depositPrivat opsparingsindskud i bank eller sparekasse.
til top
scalperEn spekulant, der aktivt handler en futures contract i håb om fortjeneste på kortvarige prissvingninger.
SchuldscheinOmsættelige, ikke-børsnoterede gældsbeviser på det tyske marked. Udstedes til en bank, der kan afhænde papirerne til institutionelle investorer.
SDRForkortelse af special drawing rights.
SEAQForkortelse af Stock Exchange Automated Quotations System, et skærmbaseret handelssystem for udenlandske aktier på London Stock Exchange.
seasoned issueEn emission, der er placeret i markedet og aktivt har været på det sekundære marked i mindst 40 dage. Non-exempt securities, der ikke skal noteres hos Securities and Exchange Commission, må ikke sælges til individuelle investorer, før de kan betegnes som seasoned issue. Se også lock-up period.
SECForkortelse af Securities and Exchange Commission.
secondary marketMarked, hvor allerede udstedte værdipapirer handles igennem deres levetid. Kaldes også aftermarket. Se secondary offering.
secondary offeringUdbud af allerede udstedte værdipapirer (salg), modsat tegning af nyudstedte værdipapirer (emission).
secured debtGæld stiftet mod pant i specificerede aktiver, der kan kræves solgt i tilfælde af låntagers misligholdelse af låneaftalen.
Securities and Exchange CommissionAmerikansk forbundsmyndighed, der har til opgave at føre tilsyn med det amerikanske værdipapirmarked. Forkortes SEC.
til top
Securities and Futures AuthorityForkortes SFA. Selvstyrende organisation der er ansvarlig for tilsyn med brokers og dealers i forbindelse med handel med værdipapirer, futures og options på London Stock Exchange og London International Financial Futures Exchange.
Securities and Investment BoardSelvstyrende organisation, der i samarbejde med Bank of England havde til opgave at overvåge og regulere det engelske værdipapirmarked. Skiftede navn til the Financial Services Authority i 1997. Se også self-regulating organisation.
securitisationEn proces på det finansielle område, hvor udlån i stigende grad foregår over værdipapirmarkedet frem for via traditionelle udlån.
seed money Udtryk, der bruges om risikovillig kapital, der bevilliges for at gøre en god idé til et salgbart produkt. Se også venture capital.
self-regulating organisationDe selvstyrende organisationer, der blev oprettet i forbindelse med Big Bang i England. Deres opgave er at beskytte forbrugerne ved overvågning og styring af de forskellige grupper, der udbyder serviceydelser på de finansielle markeder i London. Se AFBD, FIMBRA, IMRO, SFA og SIB. Kaldes også watchdog.
selling agentKonsortiedeltager i værdipapirudbud. Agenten deltager alene som sælger af de udbudte værdipapirer og deltager ikke i et eventuelt garantikonsortium som underwriter. Se selling group.
selling agreementAftalesæt der indgås mellem konsortiedeltagere ved et værdipapirudbud. Regelsættet regulerer, hvorledes de enkelte managers÷selling agents skal agere i forbindelse med salg/placering af de udbudte værdipapirer.
selling concession/commissionSalgsprovision, der beregnes som en procentdel af den nominelle værdi af primary market obligationer, og udbetalt som et flat fee for det endelige salg til investorerne.
For aktier beregnes salgsprovisionen som en procentdel af de solgte aktiers kursværdi. Selling concession fratrækkes ved afregning af de tildelte aktier, mens selling commission modtages fra lead manager efter afregning af tildelte aktier.
selling group1) I markedsterminologi:
De medlemmer af syndikatet, der ikke samtidig er manager eller underwriter, men udelukkende forestår værdipapirernes placering hos den endelige investor. For denne funktion modtages en selling concession.
2) I juridisk terminologi:
Selling group omfatter alle syndikatets medlemmer, inkl. management og underwriting grupperne. De enkelte kan således være medlem af flere af disse grupper.
selling restrictionSalgsrestriktion, dvs. en begrænsning af hvor og på hvilke vilkår managers må sælge værdipapirer. Se exempt list og ring fencing.
til top
senior debtGæld/obligationer/værdipapirer, der i tilfælde af låntagers konkurs tilgodeses forud for andre (efterstillede) fordringer på den pågældende debitor. Modsat junior debt og subordinated debt.
serial bondsSerieobligationer, dvs. obligationer udstedt som led i en emission, hvor hovedstolen tilbagebetales med lige store afdrag fordelt over løbetiden, eventuelt først efter en afdragsfri periode (grace period). I takt med at afdragene forfalder, indfries tilsvarende obligationsposter, der i reglen findes ved lodtrækning.
settleAt afvikle betalinger som bogførsel eller som kontant afregning. Se også clearing.
settlement bankSe clearing bank.
settlement dateAfviklingsdag, dvs. den dag, hvor en handel afsluttes ved levering af værdipapirer med eller uden forbehold om betaling. Se også closing date.
several liabilityBegrænset hæftelse, f.eks. i forbindelse med garanti, konto eller andet engagement, hvor hver enkelt deltager hæfter for en begrænset del. Modsat joint and several liability.
SFAForkortelse af Securities and Futures Authority.
share offerAktieudbud. Salg af eksisterende aktier og/eller emission af nye aktier.
shell branchEn udenlandsk filial, sædvanligvis placeret i skattely. Kaldes også off-shore market.
Shibosai bondObligation udstedt af en udenlandsk låntager og placeret på det japanske market gennem en private placement.
til top
shoppingSøge at opnå det bedst mulige tilbud ved at forhøre sig hos et antal dealers/brokers.
short‘Go short’ eller ‘sell short’ vil sige at sælge værdipapirer eller valuta, der endnu ikke ejes, i forventning om senere at kunne afdække positionen ved at købe til en lavere kurs.
short bondObligation med kort løbetid.
short bookDen situation, at en banks aktiver har kortere løbetid end dens passiver.
short couponObligation med kort restløbetid.
short noteObligation med kort restløbetid.
short squeezeEn periode med stærkt stigende kurser, der ikke skyldes fundamentale ændringer i markedsforholdene, men derimod er en følge af professionelle markedsdeltageres bestræbelser på gennem køb i markedet at afdække en short position. Kaldes også bull squeeze.
short-term loanLån med kort løbetid, hvilket i de fleste markeder vil sige under ét år; i Euro market dog ofte op til to år.
SIBForkortelse af Securities and Investment Board.
single purpose companySelskab, der etableres med det særskilte formål, isoleret fra moderselskabers ansvar over for kreditorer, at udføre en aktivitet.
til top
SLMAForkortelse af Student Loan Marketing Association.
SNIFForkortelse af short term note issuance facility. Dækkes tilnærmelsesvis af termerne NIF og RUF.
Society for Worldwide Interbank Financial TelecommunicationsEdb-system, der ejes af et stort antal banker i mange forskellige lande med henblik på kommunikation af betalingsinstrukser og andre bank-til-bank informationer. Forkortes SWIFT.
SOFEForkortelse af Stockholm Options and Futures Exchange.
SOFFEXForkortelse af Swiss Options and Financial Futures Exchange.
soft loanSe mixed credit.
sovereign riskDen kreditrisiko, der knytter sig til en stats/statslig institution som låntager.
special drawing rightsSærlige trækningsrettigheder. En sammensat valutaenhed, der er konstrueret af IMF på basis af en standard currency basket, bestående af USD, DEM, JPY, FRF og GBP. Forkortes SDR.
sponsorEt projektselskabs ejere, der har indskudt aktiekapital og optræder som drivende kræfter bag projektet.
spotSe spot market.
til top
spot marketMarked for umiddelbar overdragelse, modsat terminsmarked. Afvikling i spotmarkedet for valuta sker to dage efter handelsdagen.
spot nextForkortes S/N. Overnight forretning, f.eks. et indskud eller en terminsforretning, der skal løbe fra to til tre bankdage frem i tiden.
spot rateDen gældende kurs i spot market.
spreadBenyttes i praksis som betegnelse for differencer i alle rente- og kurssammenhænge, f.eks.:
1) Forskellen mellem udbuds- og efterspørgselskursen på et givet værdipapir.
2) Differencen mellem renten af eller kursen på værdipapirer med samme karakteristika.
3) I underwriting : differencen mellem kursen realiseret af udsteder og kursen betalt af investor.
SROForkortelse af self-regulating organisation.
stabilisation cost/profitDet tab eller den gevinst, som lead manager på konsortiets vegne inkasserer i stabilisation period i forbindelse med bestræbelserne på at begrænse kursudsving og stabilisere kursen på værdipapirerne i et værdipapirudbud.
stabilisation periodVed aktieudbud betegner termen typisk en periode på indtil 30 dage efter closing date, hvor lead manager på konsortiets vegne forsøger at opretholde en stabil kurs på aktierne.
Standard & Poor’s 500 Stock IndexAktieindeks, der udarbejdes og offentliggøres af Standard & Poor’s Corporation på grundlag af de 500 mest omsatte aktier, der samtidig benyttes som underliggende papir for aktie futures og options. S&P 500 benyttes ofte som referencekurv ved program trading.
Standard & Poor's CorporationAmerikansk kreditvurderingsbureau, der benytter følgende symboler til at udtrykke rating, enten langfristet eller kortfristet (altid af en bestemt fordring):

Langfristet

AAA AA A
BBB BB B
CCC CC C
Kortfristet
A - 1 +
A - 2
A - 3
B
C
D

AAA er bedst, AA næstbedst etc. For kategorierne AA til CCC suppleres med et + eller et -, hvis yderligere nuancering skønnes påkrævet. Se også Moody’s Investors Service og Fitch IBCA.
På markedet for kredit- og virksomhedsobligationer tales der om investment grade for langfristet gæld, når den pågældende udstedelse har en rating mellem AAA og BBB-.
standby facilityEn kredit eller Euro note facilitet, der er garanteret (underwritten) af en række banker, der har forpligtet sig til at yde et lån eller at aftage udstedte værdipapirer på i forvejen fastsatte vilkår. Facilitetens væsentligste funktion er at tjene som sikkerhedsnet for et ikke garanteret (non-underwritten) Euro note program (f.eks. ECP eller EMTN) i situationer, hvor låntager ikke kan afsætte disse papirer på acceptable betingelser.
til top
starTerm brugt om en investering, der er så vellykket, at afkastet kan dække eventuelle tab på øvrige investeringer i venture porteføljen.
sterling acceptanceEn omsættelig veksel med et pålydende i GBP, accepteret af en bank, som derved garanterer for betaling. Se banker’s acceptance.
stock exchangeBørs, hvor værdipapirer handles af professionelle dealers (medlemmer af børsen). I Danmark: Københavns Fondsbørs.
stock splitÆndring af en akties stykstørrelse. Et stock split kan kombineres med bonus shares for at få en passende stykstørrelse.
Stockholm Option MarketElektronisk og telefonbaseret børs i Stockholm for handel med options på individuelle aktier og på et særligt svensk børsindeks OMX 30.
Stockholm Options and Futures ExchangeBørs i Stockholm for handel med options og futures.
stop orderLimiteret ordre, dvs. en ordre om at sælge eller købe værdipapirer, når et forud fastsat prisniveau nås eller overskrides.
straddleDobbelt præmieforretning. En optionsstrategi, der kombinerer en put option og en call option på samme værdipapir med samme udløbsdato og samme exercise price.
straight warrantTermen dækker en lige-ud-ad-landevejen udstedelse af warrants.
strangleEn optionsstrategi, hvor der købes en put option og en call option med samme løbetid, og hvor exercise price på put option er lavere end exercise price på call option. Resultatet er, at investor afdækker sig mod kursudsving. Markedsføres i Danmark også under betegnelsen intervalkontrakt.
til top
strapSe straddle. Blot er der tale om to call options og én put option.
strike priceAftalekurs. Se exercise price.
stripped bond/instrumentEt rentebærende værdipapir, hvis rentekuponer er afklippet, hvorefter det handles som et 0-rentepapir (zero coupon security). Ved udløb modtager ihændehaveren af værdipapiret alene pålydende værdi. Rentekuponerne handles som uafhængige værdipapirer.
STRIPSForkortelse af separate trading of registered interest and principal of securities. Se stripped bond.
structured noteEn kombination af en traditionel obligation (plain vanilla issue) og en eller flere optioner typisk baseret på renter, valutakurser eller aktiekurser. Eksempler herpå er callable bond, FRN with CAP rate og index-linked notes.
Student Loan Marketing AssociationKaldes også Sallie Mae. En finansiel institution i USA, der blev oprettet i 1972 med henblik på gennem udstedelse af asset-backed securities at refinansiere statsgaranterede studielån. SLMAs virksomhed er således indirekte garanteret af den amerikanske forbundsregering. Se også agency.
subordinated debtEfterstillet gæld, dvs. gæld, der i tilfælde af låntagers konkurs tilgodeses efter låntagers øvrige usikrede gældsforpligtelser. Se også tier 1/tier 2/tier 3 capital.
subscription agreementTegningsaftale. Aftale mellem udsteder og managers om vilkår for emissionen. I aftalen forpligter lead manager sig overfor udsteder til at tegne en given mængde aktier i forbindelse med en emission.
subscription periodTegningsperiode. I Euro market dækker det den periode, igennem hvilken lead manager afventer svar på udsendte invitationer om at deltage i en emission som manager og underwriter.
For aktieemissioner dækker termen den periode, hvor investorer kan tegne aktier under en emission.
sushi bondObligation med pålydende i en anden valuta end JPY, udstedt af en japansk resident. Placeres indledningsvis hos udenlandske investorer, men er til endelig placering hos japanske investorer.
til top
swapEn swap er en selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver.

1) Renteswap
Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved to parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta. Betalingen udregnes som rentebetalinger af samme beregningsmæssige hovedstol, men på grundlag af forskellige renteberegningsprincipper. Renteswaps kan laves mellem fast og variabel rente eller mellem to variable renteindeks.

2) Valutaswap
En valutaswap er i princippet en terminshandel, hvor den ene part køber valuta spot mod en anden valuta, men samtidig forpligter sig til at aflevere den købte valuta og modtage den solgte valuta på et givet tidspunkt i fremtiden, normalt til den samme kurs. Ved aftalens indgåelse kan hovedstolene byttes, mens en sådan udveksling altid finder sted ved aftalens afslutning. Forskellen mellem en valutaswap og en valutaterminskontrakt er især den, at ved en terminskontrakt omregnes eventuelle renteforskelle til et tillæg/fradrag, mens disse ved en valutaswap udlignes løbende gennem rentebetalinger i de to involverede valutaer. En valutaswap indebærer således et bytte af betalingsstrømme svarende til rentebetalinger beregnet på grundlag af de udvekslede valutabeløb.
swaptionEn option på en swap.
sweeping the streetAt afsøge markedet (the Street = Wall Street). Udtryk, der anvendes i USA om en bestemt type virksomhedsovertagelsesforsøg, hvor en raider først fremsætter et offentligt tilbud om overtagelse af selskabets aktier for at få kontakt med de større aktionærer, der ønsker at sælge. Dernæst meddeler raideren, at tilbuddet er trukket tilbage, hvorefter raideren ikke længere er bundet af de strenge regler om offentlige tilbud. Han kan nu i ro og mag igen henvende sig til de større aktionærer, der ønsker at sælge, med tilbud om overtagelse af en bestemmende aktiepost. Forhandlingerne herom kan nu føres i dybeste diskretion. Se også golden parachute, hostile take-over bid, lock-up, Pac-Man defence og poison pill.
SWIFTForkortelse af Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.
swing lineEn låneramme, der sætter kunden i stand til at låne med dags varsel eller med et på forhånd aftalt kort varsel.
Swiss Options and Financial Futures ExchangeSchweizisk børs for handel med valuta-options og valuta-futures. Forkortes SOFFEX.
switchPorteføljeomlægning, hvorved der sælges ét værdipapir mod køb af et andet med henblik på enten at forbedre porteføljens sammensætning, at komme en forventet ændring af yield curve i forkøbet eller at udnytte en eksisterende ufuldkommenhed i markedet. I USA bruger man også termen swap om dette begreb, jf. extension swap.
switching valueDen værdi økonomiske størrelser skal antage – f.eks. som resultat af valutakursændring for at et projekt ikke længere er acceptabelt.
syndicateSyndikat også benævnt bankkonsortium. En sammenslutning af banker, der i forbindelse med værdipapirudbud er ansvarlige for og forestår værdipapirudbud på vegne af udsteder/udbyder. Se også manager
syndicate bank Manager i et konsortium sammensat i forbindelse med et udbud af værdipapirer. Se også syndicate.
til top
syndicated loanSyndikeret lån, dvs. lån der ydes af flere banker i forening, hvorved disse deler kreditrisikoen.
synergySynergi. Fordel ved sammenlægning af forretningsenheder.
synthetic assetSyntetisk aktiv. Betegner slutresultatet for investor af en sammensat transaktion, hvor der købes en post obligationer og samtidig indgås en rente-swap. Er afkastet på obligationerne en fast rente, mens der for swap’en betales fast rente og modtages variabel rente, bliver slutresultatet, at investor har et syntetisk tilvejebragt, variabelt forrentet aktiv.
synthetic futures contractEn syntetisk købt/solgt futures contract kan konstrueres på optionsmarkedet ved at købe/sælge en call option og sælge/købe en put option med samme aftalekurs.
synthetic put optionSyntetisk put option, der forekommer ved at kombinere en solgt futures contract og en erhvervet call option.
synthetic securitisationEn teknik, som kombinerer egenskaberne ved securitisation med kreditderivater, hvorved det bliver muligt at overføre kreditrisikoen på en portefølje, samtidig med at aktiverne forbliver på balancen. Et eksempel på en sådan teknik er en BISTRO.
synthetic securitySyntetisk værdipapir. Betegner et værdipapir udstedt på grundlag af en post obligationer med tilknyttet (rente) swap. Er afkastet på obligationerne en fast rente, mens der for swap’en betales fast rente og modtages variabel rente, kan der på dette grundlag udstedes variabelt forrentede obligationer.
systematic riskSystematisk risiko/markedsrisiko - ikke diversificerbar risiko.
OpslagsordOrdforklaring
TACForkortelse af targeted amortisation class.
take1) Dealer/kundeaccept af tilbud fra anden dealer.
2) I Euro market betegner det accept af indlån.
take downAt acceptere og modtage en tildeling (allotment) på det primære marked for en emission.
take or pay contractAftale mellem køber og sælger, hvor køber indvilger i at betale en bestemt sum penge regelmæssigt for at opnå en ydelse - uanset om den rent faktisk bliver leveret.
take outRealisering af kapitalgevinst, f.eks. ved salg af en post værdipapirer og køb af en anden og billigere. Kaldes også profit taking.
takeoverVirksomhedsovertagelse.
tap issueLøbende emission, dvs. en finansieringsform, hvor der oprindeligt udstedes en vis mængde obligationer. Låntager kan på et senere tidspunkt forhøje obligationslånet, afhængig af markedsforholdene og låntagers behov.
target pricePris, som investor håber at kunne sælge et aktiv til. Ligeledes mål-niveau for underliggende aktiv ved indgåelse af strategi, f.eks. optionsstrategi.
target zoneBetegnelse for monetært system, hvor lande indbyrdes binder valuta til hinanden på på forhånd fastsatte niveauer.
targeted amortisation classEn CMO-tranche med en mindre grad af sikkerhed (set i forhold til PACs) for, at betalingerne (renter og afdrag) falder som forudset. Ved konverteringer af de bagvedliggende mortgage bonds vil TACs således have en mindre grad af beskyttelse end PAC-trancherne. Se endvidere PO og IO.
til top
tax bookInvestors i skattemæssig henseende bogførte værdi af et gældsbevis/værdipapir. Værdien kan være forskellig fra markedsværdien. Benævnes også book value og amortised book value.
technical analysisTeknisk analyse. Metode til analyse og forudsigelse af bevægelser i kurser på aktiver. Metoden er især egnet til analyse af kortsigtede bevægelser. Samfundsøkonomiske overvejelser indgår ikke.
tender offerTilbud til et selskabs aktionærer om køb af deres aktier til en fastsat kurs (købstilbud).
Benyttes også som betegnelse for et udbud af værdipapirer, hvor investorer afgiver bud til individuelle kurser, og hvor afregningskursen fastsættes på grundlag af de indkomne bud.
tender panelEnten en gruppe banker, der er fast knyttet til en facilitet, eller en til lejligheden sammensat gruppe. Gruppen får henvendelse i forbindelse med indsamlingen af bud på en forventet emission udstedt inden for facilitetens rammer.
tenorLøbetid.
term loanLån ydet med en forud fastsat løbetid og afvikling. Se også short-term, medium-term og long-term.
term repurchase agreement RP-lån med længere løbetid end den sædvanlige dag-til-dag aftale. Kan være 30, 60 og endog 90 dage.
term securitiesVærdipapirer med fast løbetid.
terminationBruges bl.a. om førtidig indfrielse af en swap. En swap kan normalt ikke lukkes før ved udløb, men de to parter kan, efter gensidig overenskomst, aftale at afvikle aftalen. Parterne aftaler, hvilke beløb der skal udveksles, og derefter afsluttes kontrakten.
testUdtryk brugt i teknisk analysejargon. Et aktiv siges at teste et modstandspunkt, hvis prisen nærmer sig dette niveau.
til top
The CityDet område i det indre London hvor de fleste banker, børsmæglerselskaber, forsikringsselskaber og finansielle institutioner holder til. Området kaldes også The Square Mile. The City anvendes i børsjargon i London også om det finansielle marked.
The Investment Fund for Central and Eastern EuropeInvesteringsfonden for Østlandene. Ø-Fonden har til opgave at støtte og fremme danske investeringer i det tidligere Østeuropa.
The Old LadyFinansjargon for Bank of England.
The Square MileFinansjargon for kvarteret omkring den engelske centralbank i det indre London, hvor de fleste finansielle institutioner holder til. Se også The City.
The StreetFinansjargon for Wall Street.
theoretical valueTeoretisk kurs. Matematisk udregnet kurs på derivat, f.eks. en optionskurs udregnet på baggrund af Black-Scholes-modellen.
thetaDen procentvise ændring i en option price, der følger af en forkortelse af restløbetiden med én dag.
thin marketEt market, hvor der er beskeden handel i papirerne med generelt stor afstand mellem købs- og salgskurser. Modsat tight market.
tickBetegnelse for mindst mulige bevægelse i kursen på et aktiv. F.eks. er 1 tick 1/32-cent for amerikanske obligationer. Ticks i aktiekurser bestemmes af kursniveauet og varierer fra land til land.
tier 1/tier 2 /tier 3 capitalBetegnelse for pengeinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af lovmæssige solvenskrav.

Tier 1 capital omfatter den såkaldte core capital (kernekapital), dvs. indbetalt aktie- eller garantikapital, overkursfond og almindelige reserver, korrigeret for visse forhold, f.eks. egne aktier.

Tier 2 capital opdeles i upper og lower tier 2 capital, hvor upper omfatter den såkaldte supplerende kapital, dvs. værdipapirer udbudt som ansvarlig kapital (ingen misligholdelsesbeføjelser for kreditor, mulighed for at udskyde renter og for at nedskrive hovedstolen) samt opskrivningshenlæggelser. Lower tier 2 capital består af ansvarlig indskudskapital, dvs. gældsforpligtelser efterstillet almindelig gæld.

Summen af kernekapitalen og den supplerende kapital betegnes ansvarlig kapital, idet supplerende kapital (inkl. nedennævnte kortfristede supplerende kapital) kun må medregnes med et beløb svarende til 100% af kernekapitalen. Den ansvarlige kapital korrigeres under ét for visse forhold, f.eks. beholdninger af ansvarlig kapital i andre pengeinstitutter samt ikke betalt skat.

Tier 3 capital blev indført i den danske lovgivning i 1995 samtidig med, at ovennævnte lower tier 2 capital blev fjernet. Tier 3 betegnes også kortfristet supplerende kapital, men er ikke en del af den ansvarlige kapital, og den kan alene medgå til dækning af det solvensmæssige krav til poster med markedsrisiko.
I et dansk pengeinstitut skal den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital til enhver tid udgøre mindst 8% af instituttets vægtede aktiver m.v. herunder poster med markedsrisiko.
til top
tight marketMarked med livlig handel og generelt lille afstand mellem købs- og salgspriser. Modsat thin market.
time depositEt kortfristet indskud/lån. Pengeinstitutternes indbyrdes placering/fremskaffelse af likviditet.
TLCForkortelse af transferable loan certificate. Se transferable loan facility.
TLFForkortelse af transferable loan facility.
TLIForkortelse af transferable loan instrument. Se transferable loan facility.
tom nextForkortelse af tomorrow next. Deposit fra i morgen til i overmorgen. Se også overnight.
tombstoneBetegnelse for en annonce indeholdende bekendtgørelse af et gennemført værdipapirudbud eller andre finansielle transaktioner, f.eks. M&A-transaktioner. Annoncen indeholder typisk oplysninger om f.eks. navne på de involverede parter, transaktionsværdi, etc.
tracking stocks/sharesSyntetisk aktie, anvendes i USA, hvor der udstedes en aktieklasse i en given division af et i forvejen børsnoteret selskab. Herved kan forskellige segmenter af en virksomhed blive værdiansat forskelligt af investorer. Tracking stocks/shares giver ikke ejeren af tracking stocks ejerret i det pågældende selskab, som det ville være tilfældet, hvis der skete en selvstændig børsnotering af et datterselskab. Ejere af tracking stocks har typisk ingen stemmeret på aktierne.
trade dateDen dato en handel indgås. Må ikke forveksles med settlement date.
traderEn person, der aktivt handler med værdipapirer med henblik på at opnå gevinst. Refererer normalt til professionelle handlere i værdipapirmarkedet.
til top
trade-weighted indexHandelsvægtet valutakursindeks. Et indeks, der måler styrken af en valuta i forhold til et indeks af valutaer sammensat med de vægte, som valutaerne har i udenrigshandlen. Indekset benyttes som en rettesnor for en valutas styrke/svaghed.
trading marketEt marked, hvor dealere stiller både købs- og salgskurser i et givet værdipapir.
trading rangeInterval som kursen på et aktiv bevæger sig i over en given periode.
trancheOpsplitning af et værdipapirudbud i separate dele, f.eks. opdeling af udbuddet efter geografiske områder eller investortyper (institutional investors/retail investors).
transferable loan facilityLånefacilitet, der er konstrueret, således at de deltagende banker frit kan afhænde deres fordringer i standardstørrelse og på standardvilkår. De omsatte papirer benævnes henholdsvis transferable loan instrument og transferable loan certificate. Faciliteten er en mellemting mellem et almindeligt syndikeret lån og en emission.
transferable revolving underwriting facilityEn RUF, hvor de långivende institutioner kan overdrage deres rettigheder til andre finansielle institutioner.
treasuriesFinansjargon for treasury bill, treasury note og treasury bond.
treasury / bill / note / bondVærdipapirer udstedt af det amerikanske finansministerium.

Bill: Ikke-rentebærende værdipapir med en typisk løbetid på 1, 3 eller 6 måneder, men op til ét år forekommer.

Note: Rentebærende værdipapir med en løbetid fra ca. ét til ti år.

Bond: Rentebærende værdipapir med en løbetid på ca. ti år og derover.
TRUFForkortelse af transferable revolving underwriting facility.
trusteeBruges bl.a. om en institution, der udpeges af låntager til at varetage interesserne for ihændehaverne af de værdipapirer, der udstedes i en emission. Ofte en bankfunktion i forbindelse med emissioner.
til top
turnkey contractKontrakt om at bygge et projekt og forsyne det med tilhørende udstyr, således at projektet kan overdrages bygherre i driftsklar stand.
two-way marketEt marked, hvor dealers stiller både købs- og salgskurser for et givet værdipapir.
OpslagsordOrdforklaring
underlying securityDet underliggende værdipapir for en futures contract eller option.
underwriterGarantistiller. En bank, der garanterer for afsætningen af en given del af et værdipapirudbud.
underwritingGarantistillelse for afsætning af et værdipapirudbud. Garantistiller forpligter sig derved til at aftage værdipapirerne på de i underwriting agreement aftalte vilkår og betingelser. Garantikursen kan være aftalt på forhånd, men vil ofte ved aktieudbud være den kurs, der fastsættes efter bookbuilding periodens udløb.
underwriting agreementAftale mellem udsteder/udbyder og managers om garantistillelse for afsætning af de udbudte værdipapirer samt vilkår for garantistillelsen. Se også underwriter og underwriting
underwriting fee/commissionGarantiprovision, dvs. den provision, som låntager/udsteder/udbyder betaler til underwriters som modydelse for, at disse i forbindelse med et udbud garanterer afsætningen af værdipapirerne eller tegningen af aktierne. Provisionen beregnes som en fast procentdel af de garanterede værdipapirers pålydende værdi eller kursværdi. Se også gross spread, manager, management fee/commission, praecipium, selling concession/commission og stabilisation cost/profit.
Provision til managers for disses garantistillelse over for udsteder/udbyder af værdipapirer. Se back-end underwriting og front-end underwriting
universal bankInternational betegnelse for den type banker, vi kender i Danmark, dvs. en bank, der både driver almindelig bankvirksomhed (modtager indskud og yder lån) og samtidig beskæftiger sig med handel med valuta og værdipapirer, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i forbindelse hermed. Se også commercial bank, investment bank og merchant bank.
unmatched bookNår løbetiden på en banks aktiver er anderledes end på dens passiver, har banken en unmatched book. Benyttes sædvanligvis i Euro market. Kaldes også open book og short book.
unsystematic riskUsystematisk risiko, virksomhedsspecifik risiko, diversificerbar risiko.
unwindLukke. Se termination.
OpslagsordOrdforklaring
valeur compenséeKompenseret valør, dvs. en valør, der for kunden er bedre end den almindeligt gældende valørregel.
value dayValørdag. Den dag renteberegningen begynder eller slutter.
variable rate loanVariabelt forrentet lån med en rente, der eksempelvis varierer med prime rate eller LIBOR.
variable rate noteForkortes VRN. Obligation med variabel rente. I modsætning til den traditionelle floating rate note, hvor renten for den enkelte renteperiode (1, 3 eller 6 måneder) fastsættes automatisk i overensstemmelse med en på forhånd fastlagt formel som et tillæg til den aftalte referencerente, f.eks. LIBOR, aftaler udsteder og lead manager under en VRN en ny margin over referencerenten for hver ny renteperiode, typisk 3 måneder, afhængig af udsteders aktuelle kreditmæssige status og de gældende markedsvilkår.
variable rate of interestSe floating rate of interest.
varianceVarians. Summen af de kvadrerede afstande til middelværdien.
vegaDen ændring i options-værdien, der følger af en ændring i volatiliteten (volatility) på det underliggende værdipapir.
vendor noteEn aftale om sælgerkredit. Termen anvendes, når et salg af en virksomhed ikke afregnes kontant.
venture capitalRisikovillig kapital, der placeres i en fond eller et selskab, der har til opgave at formidle kapitaltilførsel til nye, unoterede selskaber. Venture capital kan bl.a. lette yderligere kapitaltilførsel.
verification meetingMøde hvor en advokat i forbindelse med et værdipapirudbud på vegne af lead manager stiller spørgsmål til et selskabs ledelse, revisorer og advokater om baggrunden for udbuddet, om selskabets finansielle stilling, juridiske forhold og andre væsentlige forhold beskrevet i prospektet. Se også due diligence og business due diligence.
til top
virgin bondEn Euro bond, der udstedes i forbindelse med udnyttelsen af en warrant. Kaldes også for back bond.
volatilityVolatilitet. Variabel, der beskriver størrelsen af bevægelserne i kursen på en fordring.
vostroBetegnelse for en udenlandsk korrespondentbanks konto i en dansk bank. Kontoen vil typisk blive ført i DKK. Kaldes også loro. Modsat nostro.
VPVærdipapircentralen, der i daglig tale kaldes VP, blev oprettet i 1983 med henblik på en edb-baseret registrering af handlen med og opbevaringen af børsnoterede værdipapirer.
VRNForkortelse af variable rate note.
OpslagsordOrdforklaring
WACCForkortelse af weighted average cost of capital.
Wall StreetNavnet på den gade i New York, hvor New Yorks fondsbørs og størstedelen af børsmæglerselskaberne og de finansielle institutioner har til huse. Betegnelserne The Street og Wall Street anvendes i finansjargon om det finansielle marked.
warrantTegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs (også kaldet straight warrant). Warrants udstedes ofte i tilknytning til et værdipapir (obligationer eller aktier), og emissionen sker da til en samlet pris for tegningsretten og det underliggende værdipapir (host bond) under ét. Betegnelsen warrant benyttes internationalt også om optioner af forskellig karakter. Warrants kan også udstedes alene (naked warrant). Se også harmless warrant og option.
watchdogSe self-regulating organisation.
weighted average cost of capitalAfkastkrav på fremmedkapital og egenkapital. Beregnes på grundlag af selskabets kapitalstruktur, dvs. markedsværdien af egenkapitalen sat i forhold til markedsværdien af den rentebærende gæld. Forkortes WACC.
when issued tradesTypisk er der en forsinkelse mellem det tidspunkt, en emission bekendtgøres og sælges, og det tidspunkt hvor værdipapirerne faktisk udstedes. I mellemperioden handles papirerne WI, dvs. when, as and if.
wholesale fundingKapitalfremskaffelse på engrosmarkedet, dvs. kapitalfremskaffelse på penge- eller kapitalmarkederne. Modsat retail funding.
windowBruges især om en (kort) periode, hvor der er særlig attraktive muligheder i markedet, enten pga. det aktuelle renteniveau eller pga. en markant investorefterspørgsel efter en bestemt type værdipapirer.
withholding taxKildeskat. Bruges bl.a. om kildeskat af renter, dvs. at renten udbetales efter fradrag af renteskat (kuponskat).
working capitalArbejdskapital, dvs. omsætningsaktiver og -passiver.
til top
World BankSe International Bank for Reconstruction and Development.
writerUdsteder. Den part i en options-kontrakt, der er forpligtet til at købe eller sælge, hvis erhververen ønsker at udnytte optionen.
OpslagsordOrdforklaring
XEUISO-kode for ecu, EU's fælles møntenhed indtil indførelsen af euro
1. januar 1999.
OpslagsordOrdforklaring
Yankee bondEt offentligt obligationslån med pålydende i USD, som er udstedt af en ikke-amerikansk låntager på det amerikanske marked.
YCANForkortelse af yield curve adjustable note.
yield Effektiv rente (intern rente). Den rente der sikrer, at nutidsværdien af en investerings (f.eks. en obligations) cash flow er lig med investeringens pris (obligationens kurs). Se internal rate of return.
yield curveRentekurve. Viser sammenhæng mellem rente og løbetid.
yield curve adjustable noteForkortes YCAN. Kort obligation med variabel rente, hvor renten varierer omvendt proportionalt med bevægelserne i det anvendte referencerenteindeks. Renten beregnes ofte ved at trække f.eks. LIBOR fra en bestemt fast rentesats. Kaldes også inverse FRN.
yield to investorDet afkast, udtrykt som ækvivalerende obligationsrente, som investor kan påregne ved køb af et værdipapir til en bestemt markedskurs. Anvendes oftest i forbindelse med en ny emission.
yield to maturityDen forrentningsprocent, investor opnår, hvis han beholder et værdipapir til udløb, forudsat at genplacering af mellemliggende betalinger kan ske til samme effektive rente.
OpslagsordOrdforklaring
zero coupon securityEt værdipapir uden pålydende rente.
zero coupon yieldNulkuponrente. Den effektive rente for nulkuponobligationer (zero coupon securities). Nulkuponrenten antages i modsætning til den effektive rente at være ens for alle cash flow med ens kreditrisiko, der forfalder på den samme termin.
zero coupon yield curveNulkupon rentestruktur. Et diagram, der viser sammenhængen mellem nulkuponrenter og løbetid for cash flows med ens kreditrisiko på et givet tidspunkt.

Kontakt os Kontakt os

Ring på 70 20 22 96

Find svar hurtigt

Flere muligheder

Er du interesseret i andre produkter?
Så find flere oplysninger om

konti
lån til bolig 
investering
Nåede du ikke i banken?
Så bestil Danske Netbank. Det koster ingenting, og du kan gå i banken døgnet rundt.

Se fordele ved Danske Netbank
Bestil Danske Netbank
Kontakt
70 123 456

Find hjælp


KundeprogramÅbningstider Kortspærring Teknisk support Sikkerhed
Kundeservice

Chat med os


Kundeservice Teknisk Support

Kontakt os


Ring til os Skriv til os Bliv kunde Ris og ros

Book møde

Find os


Søg efter filialer og pengeautomater.
Søg